กรรมการประเภทแหล่งท่องเที่ยว
 • วสุมน เนตรกิจเจริญ
  กรรมการที่ปรึกษา
 • ยุพา ปานรอด
  กรรมการที่ปรึกษา
 • มานิตย์ บุญฉิม
  กรรมการที่ปรึกษา
 • แก้วตา ม่วงเกษม
  กรรมการที่ปรึกษา
 • บูรณาการ จตุพรไพศาล
  กรรมการที่ปรึกษา
 • อนุชา เล็กสกุลดิลก
  กรรมการที่ปรึกษา
 • ทองใบ เวชพันธ์
  กรรมการที่ปรึกษา
 • คณะกรรมการ Low Carbon
  กรรมการที่ปรึกษา
 • กรรมการแหล่งท่องเที่ยว Excellence 1
  กรรมการที่ปรึกษา
 • กรรมการแหล่งท่องเที่ยว Excellence 2
  กรรมการที่ปรึกษา
 • กรรมการแหล่งท่อง Excellence 3
  กรรมการที่ปรึกษา
 • กรรมการแหล่งท่องเที่ยว Marketing 1
  กรรมการที่ปรึกษา
 • กรรมการแหล่งท่องเที่ยว Marketing 2
  กรรมการที่ปรึกษา
 • กรรมการแหล่งท่องเที่ยว Marketing 3
  กรรมการที่ปรึกษา
 • กรรมการแหล่งท่องเที่ยว Responsibility 1
  กรรมการที่ปรึกษา
 • กรรมการแหล่งท่องเที่ยว Responsibility 2
  กรรมการที่ปรึกษา
 • กรรมการแหล่งท่องเที่ยว Responsibility 3
  กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 • คณะกรรมการ Low Carbon
  กรรมการที่ปรึกษา
 • คณะกรรมการที่พัก Responsibility
  กรรมการที่ปรึกษา
 • คณะกรรมการที่พัก Marketing
  กรรมการที่ปรึกษา
 • คณะกรรมการที่พัก Excellence
  กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการประเภทที่พักนักท่องเที่ยว
 • อภิชัย เจียรอดิศักดิ์
  กรรมการที่ปรึกษา
 • พรเทพ ล้อมพรม
  กรรมการที่ปรึกษา
 • สมพร คำผง
  กรรมการที่ปรึกษา
 • ชวนัสถ์ สินธุเขียว
  กรรมการที่ปรึกษา
 • สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา
  กรรมการที่ปรึกษา
 • คณะกรรมการ Low Carbon
  กรรมการที่ปรึกษา
 • ปิยะรัตน์ สุริยะฉาย
  กรรมการที่ปรึกษา
 • วัชรไชย ขมินทกูล
  กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการประเภทรายการนำเที่ยว
 • คณะกรรมการ รายการนำเที่ยว
  กรรมการที่ปรึกษา
 • คณะกรรมการ Low Carbon
  กรรมการที่ปรึกษา
 • ชัยพฤกษ์ ทองคำ
  กรรมการที่ปรึกษา