กรรมการประเภทแหล่งท่องเที่ยว
 • วสุมน เนตรกิจเจริญ
  กรรมการที่ปรึกษา
 • ยุพา ปานรอด
  กรรมการที่ปรึกษา
 • มานิตย์ บุญฉิม
  กรรมการที่ปรึกษา
 • แก้วตา ม่วงเกษม
  กรรมการที่ปรึกษา
 • บูรณาการ จตุพรไพศาล
  กรรมการที่ปรึกษา
 • อนุชา เล็กสกุลดิลก
  กรรมการที่ปรึกษา
 • ทองใบ เวชพันธ์
  กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
กรรมการประเภทที่พักนักท่องเที่ยว
กรรมการประเภทรายการนำเที่ยว
 • กรรมการกลาง รายการนำเที่ยว
  กรรมการที่ปรึกษา