แหล่งท่องเที่ยว

หมู่บ้านท่องเที่ยวทะเลน้อย จ.ระยอง

หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาเป็น เเนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการนำมรดกวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาสร้างรายได้นำเสนอให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้ สัมผัสวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านทะเลน้อยผ่านกิจกรรมวิถีชุมชนต่างๆ ได้แก่ ไหว้พระอุโบสถ 300 ปี พระพุทธรูปองค์หวาย ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชฐานการเรียนรู้เชิงเกษตรผักพื้นบ้านอย่าง “ผักกระชับ” ที่หาทานยากOTOP ของบ้านทะเลน้อย และการล่องเรือลำน้ำประแสร์ฯลฯ   เลขที่ 4/1 ม.6 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทรศัพท์ : 08 1864 9086                                                      โทรสาร : - อีเมล์ : -                                                                                     เว็บไซต์ : -

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว จ.ตราด

ประสานความต่าง สร้างให้เป็นหนึ่งเดียว ท่องเที่ยวอนุรักษ์ ยั่งยืน ชุมชนบ้านน้ำเที่ยว จ.ตราด   เป็นชุมชนที่ผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างพระพุทธศาสนาและอิสลาม ที่แสดงให้เห็นถึง ความร่วมมือร่วมใจของคนสองศาสนาสามวัฒนธรรม ในการอยู่ร่วมกันและทำกิจกรรมด้วยความสามัคคี สงบสุข ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการจัดตั้งกลุ่มดำเนินการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวควบคู่กับการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และมรดกทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ เช่น กิจกรรมเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวบ้านพุทธและอิสลาม ล่องเรือชมป่าชายเลน ตกปลา ไดหมึก ดำน้ำชมปะการัง พักค้างแรมแบบโฮมสเตย์ เรียนรู้การทำข้าวเกรียบยาหน้า และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นต้น งอบใบจากในรูปแบบที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งมีความทนทานเป็นเยี่ยม   เลขที่ 42 ม.1 ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 โทรศัพท์ : 08 4892 5374                                                      โทรสาร : - อีเมล์ : kolma-3115@hotmail.com                                    เว็บไซต์ : -

โฮมสเตย์บ้านเชียง จ.อุดรธานี

โฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมบ้านเชียง จ.อุดรธานี ชุมชนบ้านเชียงเป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งอยู่แหล่งโบราณคดี ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรม สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ได้เปิดบ้านพักเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสวิถีชีวิตของตนเองในรูปแบบโฮมสเตย์ เช่น การแต่งกาย การทำเครื่องปั้นดินเผา การทำจักสาน ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยพวน   เลขที่ 33 ม.13 ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี41320 โทรศัพท์ 08 1485 1864                                                         โทรสาร: - อีเมล์: pk2pol@gmail.com                                                   เว็บไชต์: -  

ชุมชนกู่กาสิงห์ จ.ร้อยเอ็ด

ชุมชนกู่กาสิงห์เป็นชุมชนที่อยู่อาศัยบนพื้นที่ที่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ในยุคอารยธรรมขอมบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งมีวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ชุมชนได้จัดฐานการเรียนรู้นำเสนอแก่นักท่องเที่ยว 6 ฐานได้แก่ฐานโบราณสถานขอมฐานผ้าไหมพื้นบ้านฐานสวนเกษตรแบบพอเพียง ฐานพิพิธภัณฑ์มรดกภูมิปัญญาฐานวรรณกรรมชาวบ้านและฐานการฟื้นฟูการตัดลายกระดาษพื้นบ้านนอกจากนี้ยังมีการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น   ต.กู่กาสิงห์ อ. เกษตรวิสัย จ. ร้อยเอ็ด 45150 โทรศัพท์ : 09 2525 0191                                                      โทรสาร : - อีเมล์ : auakha@gmail.com                                                  เว็บไชต์: -

การท่องเที่ยวโดยชุมชน ต.บ่อสวก จ.น่าน

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก จ.น่าน   เป็นชุมชนที่มีจุดเด่นเรื่องแหล่งโบราณคดี ศิลปะพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชนผ่านงานหัตถกรรมพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีต่างๆ เช่น การทำเครื่องปั้นดินเผาการทอผ้าลายปากไหโบราณ การจักสานไม้ไผ่ การแปรรูปน้ำอ้อย การแสดงดนตรีพื้นเมืองและการฟ้อนรำ การทำนาและการทำอาหารพื้นบ้าน อีกทั้งชุมชนยังมีความร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลรักษาป่าไม้และแหล่งน้ำ รวมถึงรักษาวิถีดั้งเดิมของชุมชน โดยดึงให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างยั่งยืนด้วย   เลขที่ 147 ม.10 ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน โทรศัพท์ : 08 1028 9051 โทรสาร : - อีเมล์ : -                เว็บไซต์ : -

ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน

กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน   เป็นชุมชนปกาเกอญอดั้งเดิมที่ใช้ชีวิตแบบพอเพียงและเคร่งครัดในพระพุทธศาสนา รับประทานอาหารมังสวิรัติ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในชุมชน คือ วัดพระบาทห้วยต้ม และพระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย ซึ่งจำลองแบบมาจากพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การย้อมผ้าสีธรรมชาติ การทอผ้ากี่เอว การตีมีด การทำเครื่องเงินขึ้นรูปด้วยมือโดยสะท้อนวิถีชีวิตของเผ่าผ่านลวดลาย และวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชม   ม.8 ถ.พระบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 โทรศัพท์ : 08 3324 3062  โทรสาร : - อีเมล์ : - เว็บไซต์ : -

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสวิถีชุมชน มนต์เสน่ห์คนบ้านริมคลอง จ.สมุทรสงคราม

ชาวบ้านที่เห็นคุณค่าของธรรมชาติ วิถีชีวิตความเป็นบ้านริมน้ำ จึงได้รวบรวมและรื้อฟื้นเอกลักษณ์ท้องถิ่นให้กลับมาอีกครั้ง โดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสกิจกรรมในชุมชน ในรูปแบบฐานการเรียนรู้จากภูมิปัญญาชุมชน ประกอบด้วย กิจกรรมน้ำตาลมะพร้าว กิจกรรมการทำจักสานใบมะพร้าว กิจกรรมทำขนมไทย และกิจกรรมล่องเรือชมวิถีชีวิตบ้านริมสองฝั่งคลองผีหลอก กับบ้านเรือนไทยโบราณ พิธีลอยอังคาร พร้อม สัมผัสกับรสชาติอาหารแบบไทยๆ พื้นบ้าน ที่หารับประทานได้ยากในปัจจุบัน เช่น น้ำพริกปลาทู ผักต้ม แกงขี้เหล็ก แกงยอดมะพร้าว เป็นต้น   เลขที่ 43/1 ม.6 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ : ­­08 9170 2904, 08 9170 2904                          โทรสาร : - อีเมล์ : homestay_baanrimklong@hotmail.com  เว็บไซต์ : www.baanrimklong.net

บ้านหนองขาว จ.กาญจนบุรี

บ้านหนองขาวชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ และวิถีชีวิตท้องถิ่นความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย สังคมเกษตรกรรม การทำเครื่องจักสาน ด้วยใบตาล ไม้รวก และไม้ไผ่       การปีนต้นตาล การทอผ้าด้วยกี่กระตุก โดยเฉพาะผ้าขาวม้าร้อยสี ที่เป็นสินค้า OTOP ขึ้นชื่อของบ้านหนองขาว และนักท่องเที่ยวสามารถพักโฮมสเตย์ได้   พิพิธภัณฑ์บ้านหนองขาว ถ.อู่ทอง-กาญจนบุรี ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์ : 06 3271 3893, 034 586 060,  08 1947 2047                             โทรสาร : -                                                                   อีเมล์ : TATiya@windowslive.com                                   เว็บไซต์ : -

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก

เป็นแหล่งท่องเที่ยวดำเนินการโดยองค์กรของรัฐ นำเสนอกิจกรรมเพื่อการผจญภัยที่โดดเด่น และแตกต่างจากกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวทางทหารทั่วไป โดยจะนำเสนอกิจกรรมในลักษณะฐานเรียนรู้ กิจกรรมที่นำเสนอแต่ละฐานกิจกรรมที่ปลุกจิตสำนึกความรักชาติ ปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักชาติ สถาบัน และกิจกรรมที่ปลูกฝังให้รักองค์กรตนเอง โดยนำเสนอกิจกรรมซึ่งดำรงเอกลักษณ์ และคุณค่าของทหารทุกฐานจะมีทหารพี่เลี้ยงคอยดูแล ฝึกฝน และให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม    เลขที่ 99 ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001  โทรศัพท์ : 037 393 185, 08 9999 1429                            โทรสาร : - อีเมล์ : Tourism_crma@hotmail.com           เว็บไซต์ : www.tourismcrma.com

สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ

สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ สวนน้ำ ทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย ปัจจุบันได้นำเครื่องเล่นในระดับสากลมาใช้ เครื่องเล่นในสวนสนุกถูกจัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ ตามประเภทของเครื่องเล่นและกลุ่มผู้ใช้บริการ สามารถรองรับประชาชนได้ทุกเพศทุกวัย ได้แก่ Water Park X-Zone Family World   Fantasy World Small World และมีมาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐานการบริการ   เลขที่ 203 ถ.สวนสยาม แขวงคันนายาวเขตคันนายาว กรุเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์ : 0 2919 7200, 0 2105 4294,  09 0880 1071                 โทรสาร : -                     อีเมล์ : contactus@siamparkcity.com,  tipjun@siamparkcity.com                    เว็บไซต์ : www.siamparkcity.com

ริบลีส์ เวิลด์ พัทยา จ.ชลบุรี

แหล่งนันทนาการที่นำเสนอความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “หนึ่งเดียวในประเทศไทย” พิพิธภัณฑ์ริบลีส์ เชื่อหรือไม่ การผจญภัยในโกดังเก็บศพ โรงภาพยนตร์แห่งอนาคตในระบบ 4 มิติ มหัศจรรย์   เขาวงกต หลุยส์ ทุสโซด์สแว็กซ์เวิร์ค พัทยา “Screamin theDark” บอลลูนยักษ์ โดยสอดแทรกความรู้และความสนุกสนามไว้ได้อย่างลงตัว   เลขที่ 218 ม.10 ถ.เลียบชายหาด ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี20150 โทรศัพท์ : 038 710 294-8, 08 9443 1384                        โทรสาร : - อีเมล์ : pathommarat_yi@minor.com,                              เว็บไซต์ :www.ripleysthailand.com

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราชห้องเรียนธรรมชาติ จ.นครศรีธรรมราช

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในภูมิภาคแห่งแรกเพื่อขยาย โอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนในต่างจังหวัด รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการให้บริการการเรียนรู้ครอบคลุมใน 4ด้านคือ บริการ นิทรรศการ, กิจกรรมค่าย, กิจกรรมการศึกษา และบริการ วิชาการมีเอกลักษณ์ของการเรียนรู้โดยใช้ธรรมชาติเป็นห้องเรียน เน้นให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้  โดยใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นสื่อในการเรียนรู้  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างประสบการณ์ สร้างสรรค์พลังความคิด ความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ มีการเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชนนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ทั้งยังมีการอนุรักษ์ธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมได้อย่างดีเยี่ยม   ม.3 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 8o32o โทรศัพท์ : o75396363                                                            โทรสาร : - อีเมล์ : -                                                                                     เว็บไซต์ : www.nakhonsci.com

โฮมสเตย์ท้องตมใหญ่ จ.ชุมพร

บ้านปลา ปะการังเทียมแบบภูมิปัญญาชาวบ้านโดยโฮมสเตย์ท้องตมใหญ่ จ.ชุมพร เป็นชุมชนเล็กๆ มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเป็นกันเอง อาชีพหลักคือการทำประมง มีแนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อชุมชนและการเรียนรู้ โดยเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชนที่ต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรและธรรมชาติในท้องทะเลให้คงอยู่เพื่อลูกหลาน ด้วยความอุดมสมบูรณ์ ทางธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวประมงที่มีความหลากหลายน่าสนใจ โดยการจัดกิจกรรม ทำ “ซั้ง” ให้กับนักท่องเที่ยวโดยใช้ไม้ไผ่สานให้ปลามาอาศัยแล้ววางไข่ในกระโจมใต้น้ำซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน   เลขที่ 31/2 ม.1 ต.ด่านสวีอ.สวี จ.ชุมพร 86130 โทรศัพท์ : 08 1345 6743, 077 538 074                            โทรสาร : - อีเมล์ : -                                                                                     เว็บไซต์ : www.facebook.com/tongtomyaihomestay

ปราสาทสัจธรรม จ.ชลบุรี

ปราสาทสัจธรรมแหล่งเรียนรู้ปรัชญาศาสนาความดีงามศิลปะเชิงช่างไทยโบราณ ปฏิมาสถาปัตย์  จ.ชลบุรี ปราสาทไม้ในจินตนาการ นำเสนอแนวคิดปรัชญาตะวันออก ข้อคิดหลักธรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รูปแบบศิลปะการสร้างเป็นการผสมผสานกันตั้งแต่อยุธยาตอนต้นจนถึงศิลปะรัตนโกสินทร์ มีความโดดเด่นเรื่องของความแปลก ความมหัศจรรย์ในการก่อสร้าง ในการแกะสลักงานไม้ที่ประกอบด้วยชิ้นงานหลายชิ้น โดยไม้ที่นำมาใช้ในการสร้างล้วนเป็นไม้เนื้อแข็งที่สามารถรองรับน้ำหนักได้เป็นพันตัน โดยเสาเอกเป็นไม้ตะเคียนทองอายุ 600 ปี เข้าได้ด้วยการเข้าไม้แบบโบราณในการเข้าเดือย ตอกสลัก เข้าไม้แบบลิ่ม เข้าไม้แบบหางเหยี่ยว โดยไม่มีการใช้ตะปู   เลขที่ 206/2 ม.5 ถ.พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 038 367 815, 08 4013 3321                            โทรสาร : - อีเมล์ : human.prasatt@gmail.com                                    เว็บไซต์ : www.sanctuaryoftruth.com

สวนสัตว์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

สวนสัตว์ขอนแก่น ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีตำนานเล่าขานว่า ในอดีตเมื่อเข้าไปในป่าบริเวณนี้จะพบกับเก้ง กวาง อยู่รวมกันนับแสนตัว จนเรียกที่แห่งนี้ว่า “ภูเขาสวนกวาง” หรือ “ภูเขาแสนกวาง” ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีเป็นจำนวนมากและเป็นจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้ สวนสัตว์ขอนแก่นมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยสื่อและวิธีการที่หลากหลายให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจ ภายในถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ พื้นที่ส่วนการศึกษาเรียนรู้ที่แบ่งออกเป็นฐานต่างๆ เช่น ด้านสัตว์ป่า ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  พื้นที่ส่วนอนุรักษ์และวิจัยสัตว์เพื่อขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก  พื้นที่ส่วนจัดแสดงสัตว์ที่เน้นการจัดพื้นที่อยู่อาศัยให้มีลักษณะใกล้เคียงและกลมกลืนกับธรรมชาติ โดยเน้นสวัสดิภาพและจริยธรรมสัตว์เป็นสำคัญ และ พื้นที่สวนน้ำนันทนาการเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวนอกเหนือจากการชมสัตว์   เลขที่ 88ม.8ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280 โทรศัพท์ : 08 6459 4192                                                       โทรสาร : - อีเมล์ : prz535@gmail.com                                                  เว็บไซต์ : www.khonkaenzoo.com

พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์

พิพิธภัณฑ์สิรินธรหรือศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว ถูกขนานนามว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยา และซากดึกดำบรรพ์ที่สมบูรณ์ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้เพราะภายในพิพิธภัณฑ์มีการรวบรวมฟอสซิลของไดโนเสาร์ที่ถูกค้นพบและถูกนำมาจัดแสดงโดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถคอยให้ความรู้แก่ผู้เข้าชม โดยมีไฮไลท์อยู่ที่ซากดึกดำบรรพ์ที่สมบูรณ์ที่สุด 1 ตัว เป็นซากไดโนเสาร์กินพืชชื่อ “ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่” รวมถึงมีการจัดโซนนิทรรศการถาวรและหมุนเวียนไว้อย่างเป็นระบบและมีการประยุกต์สอดแทรกกิจกรรมต่างๆที่สามารถดึงดูดความสนใจแก่ผู้เข้าชมและเสริมสร้างการเรียนรู้ได้ โดยเนื้อหาจะมีการเชื่อมโยงความรู้ในภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมและค่ายสำหรับผู้ที่มีความสนใจอีกด้วย   เลขที่ 200ต.โนนบุรีอ.สหัสขันธุ์จ.กาฬสินธุ์46140 โทรศัพท์ : 043 871 014, 043 871 613,043 871 615-6  อีเมล์: o_summart@hotmail.com                                       โทรสาร : -

Thai Elephant Home จ.เชียงใหม่

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตช้างและควาญช้างที่มีจุดเด่นเรื่องการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ตรงด้วยการใช้ชีวิตอยู่กับช้าง เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ธรรมชาติของช้าง วิถีชีวิตช้าง อุปนิสัยของช้าง    การดูแลช้าง พาช้างไปอาบน้ำ และเตรียมอาหารสำหรับเลี้ยงช้าง รวมถึงการฝึกสอนช้างให้ทำกิจกรรมต่างๆตามธรรมชาติ โดยมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว เพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างทั่วถึง และสร้างประสบการณ์เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่   เลยขที่ 102 ต.กี๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 โทรศัพท์ : 08 9434 2047, 08 1716 3980     โทรสาร : - อีเมล์ : wanacharts@yahoo.com     เว็บไซต์ : www.thaielephanthome.com

พิพิธภัณฑ์ธนบดี จ.ลำปาง

แหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมเรื่องราวของเซรามิคชามตราไก่ที่ขึ้นชื่อของเมืองลำปาง โดยนำเสนอผ่านนิทรรศการเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตชามไก่ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ชมเตามังกรโบราณ กระบวนการผลิตเซรามิคแบบครบวงจร โดยนักท่องเที่ยวสามารถร่วมทำกิจกรรมออกแบบและวาดลวดลายบนภาชนะเซรามิคในแบบของตนเอง พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ระลึกหลากหลายรูปแบบ   เลขที่ 32 ถ.วัดจองคำ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ : 054 354 011-2                โทรสาร : - อีเมล์ : -                เว็บไซต์ : www.dhanabadee.com

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี

อุทยานนานาชาติแห่งการเรียนรู้ที่มีความโดดเด่นในการให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูป่าและที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด โดยนำเสนอทั้งส่วนของพิพิธภัณฑ์นิทรรศการในลักษณะ “การสื่อสารแบบ 2 ทาง ห้องเรียนธรรมชาติอันเป็นเส้นทาง ป่าชายเลน ป่าชายหาด และป่าเบญจพรรณ ให้ได้ตามรอยระบบนิเวศวิทยาที่ได้รับการฟื้นฟูจนอุดมสมบูรณ์ และกิจกรรมค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมที่พักบริการ”   เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ : 032 508 352, 032 508 379                              โทรสาร : - อีเมล์ : Siep@sirindhornpark.or.th                                    เว็บไซต์ : www.sirindhornpark.or.th

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมยุครัตนโกสินทร์ผ่านห้องจัดแสดงด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ทั้งสื่อจัดแสดงหุ่นจำลอง การนำสื่อผสมเสมือนจริง 4 มิติ สื่อมัลติทัช มัลติมีเดียแอนิเมชั่นในลักษณะ Interactive Self – Learning ให้ผู้ชมได้เรียนรู้ด้วยความเข้าใจ เปรียบดังมณีแห่งมหานครที่ร้อยเรียงชื่อห้องไว้อย่างคล้องจองกัน ภายใต้การดูแลของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับวัดราชนัดดาราม   เลขที่ 100 ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท: 0 2621 0044 ต่อ 104                                          โทรสาร : - อีเมล์ : rtks2010@gmail.com                                              เว็บไซต์ : www.nitasrattanakosin.com

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต มิได้เป็นเพียงสถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งของเท่านั้น หากเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีกิจกรรมเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและยังเป็น ตัวอย่างแห่งความสำเร็จ ในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาอาชีพ เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด และดินพรุ ที่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นที่ประจักษ์ชัดความโดดเด่นของที่นี้คือ มีการสร้างอาคารไม่ให้บดบังและมีการบำรุงรักษาอาคารต่างๆ เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการทำการตลาดโดยการมีการประชาสัมพันธ์ออกรายการวิทยุ มีช่องสารคดี และมีการจำแนกการใช้ที่ดิน การแบ่งพื้นที่เป็นฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆอย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็นศูนย์นิทรรศการที่จัดแสดงความรู้ทางการเกษตร ระบบชลประทานและการแกล้งดิน ที่ผู้เข้าไปศึกษาเที่ยวชมสามารถชมแล้วเข้าใจง่ายด้วยตัวเอง และมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีตั้งแต่การจัดโซนนิ่ง การจัดการระบบชลประทาน และการกำจัดน้ำเสีย การกำจัดขยะโดยการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาจัดทำปุ๋ยหมัก   เลขที่95ต.กะลุวอเหนืออ.เมืองจ.นราธิวาส96000 โทรศัพท์ : 073631033, 073631038,                                   โทรสาร : - 0922798058                                                                             อีเมล์ : cpt_1@ldd.go.th                                                       เว็ปไซต์: www.pikunthong.com

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอทุ่งตะโก จ.ชุมพร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงาน กิจกรรม ประกอบด้วยศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติซึ่งเป็นสวนเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานที่มีเอกลักษณ์ ภายใต้ชื่อ พืชคอนโด 9 ชั้น และฐานการเรียนรู้ต่างๆ วิถีจิตนา ในพื้นที่ 1 ไร่ โดยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในระดับครัวเรือนและชุมชน ร่วมเก็บพืชผักพื้นบ้านนำมาปรุงอาหารและเก็บผลไม้ตามฤดูกาลภายในสวนเกษตรอินทรีย์ บ้านธรรมชาติวรรณภัสสร นักท่องเที่ยวสามารถร่วมทำและเรียนรู้การพัฒนาจากผลผลิตในสวนเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพึ่งตนเองในระดับครัวเรือนและต่อยอดเป็นสินค้า จุดเด่น คือมีการเพิ่มจุดท่องเที่ยว มีแหล่งเรียนรู้มากมายขึ้น มีแนวคิดการทำเกษตรแบบคอนโด 9 ชั้น, วิถีจินตนา 1 ไร่พอเพียง, มีการปลูกผัก และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้งยังเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยนำสิ่งที่มีอยู่มาต่อยอดเพิ่มมูลค่า ทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นและมีการทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา และการเกษตรอินทรีย์   เลขที่60ม.2 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโกจ.ชุมพร86220 โทรศัพท์ : 0815689554                                                         โทรสาร : - อีเมล์ : -                                                                                    เว็บไซต์ : -

สวนยายดา-เจ้บุญชื่น จ.ระยอง

สวนผลไม้แบบผสมผสานที่มีผลผลิตตลอดทั้งปี โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มมูลค่าให้กับการทำเกษตรด้านต่างๆ ให้เกิดการอนุรักษ์และความยั่งยืนพร้อมสนับสนุนการเรียนรู้ การสร้างประสบการณ์และความเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยวจากกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย กิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร เส้นทางเดินชมสวน และการจัดจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพให้แก่นักท่องเที่ยวตามแต่ละฤดูกาล รวมทั้งบุฟเฟ่ต์ผลไม้ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว โดยดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก”และใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างเหมาะสมตามแนวคิด “สวนรกรุงรังแต่ได้สตางค์ทุกด้าน”   เลขที่ 30 ม.2 อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์ : 08 9099 1297                                                      โทรสาร : - อีเมล์ : -                                                                                     เว็บไซต์ : http://suanyaida.net

ไร่องุ่นพีบีวัลเลย์ เขาใหญ่ ไวน์เนอรี่ จ.นครราชสีมา

พีบีวัลเลย์เขาใหญ่ ไวน์เนอร์รี่ ตั้งอยู่บนที่ราบหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ปลูกองุ่นทั้งหมด 500ไร่โดยแบ่งปลูกองุ่น 2 รูปแบบ คือ องุ่นสำหรับทำไวน์และสำหรับทานผลสด นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถรางเยี่ยมชมความสวยงามของไร่ ชมการเก็บองุ่นรวมถึงไม้ผลอื่นๆ เรียนรู้กรรมวิธีการผลิตไวน์แบบครบวงจร ณ โรงงานผลิตไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมทดลองชิมไวน์หรือน้ำองุ่นสด นอกจากนี้ ยังมีบริการร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของไร่และชุมชนรอบข้างบริการแก่นักท่องเที่ยว   เลขที่ 102/2 ม.5 ถ.ผ่านศึก-กุดคล้า ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30310 โทรศัพท์ : 08 9831 2010                                                      โทรสาร : - อีเมล์ : info@khaoyaiwinery.com                                      เว็บไซต์ : www. khaoyaiwinery.com

เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ จ.นครราชสีมา

เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่นำเสนอภาพลักษณ์ “เที่ยวเล่นเชิงเกษตร” ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ด้านการเกษตรจากผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ การให้ความรู้เรื่องเห็ดถั่งเช่า tissue culture การเลี้ยงไส้เดือนและประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น ควบคู่กับกิจกรรมเชิงเกษตรที่สนุกสนาน ได้แก่ การเก็บเห็ด การทำพิซซ่าโฮมเมด การทำสลัดโรล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีจุดถ่ายรูป กิจกรรมให้อาหารแกะและกระต่าย และร้านจำหน่ายของที่ระลึกทางการเกษตรบริการแก่นักท่องเที่ยว   เลขที่ 16 ม.7 ถ.นิคมลำตะคอง ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 โทรศัพท์ : 0981204761                                                         โทรสาร : - อีเมล์ : Manager@khaoyaifarmvillage.com                     เว็บไซต์ : Khaoyaifarmvillage.com

ไร่กำนันจุล จ.เพชรบูรณ์

เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ด้านการเกษตรที่นำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเหมาะกับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย รวมถึงผู้พิการก็สามารถมาท่องเที่ยวได้ ไร่กำนันจุลดำเนินกิจการทั้งใน ส่วนธุรกิจไร่ และธุรกิจไหมครบวงจร ตั้งแต่การเลี้ยงหนอนไหมไปจนถึงการผลิตและส่งออกไหม ในส่วนธุรกิจไร่มีการทำสวนเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชพันธุ์นานาชนิด เลี้ยงปลาน้ำจืดออร์แกนิก และแปรรูปผลผลิตในไร่ การท่องเที่ยวในไร่แบ่งได้ 3 รูปแบบ คือ ฟาร์มทัวร์ ชมความสวยงามของไร่ เรียนรู้การทำเกษตรแบบพอเพียง พร้อมทำกิจกรรมเพาะกล้าและเก็บผลไม้ตามฤดูกาล ฟาร์มอร่อย รับประทานอาหารปลอดสารพิษและเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีจากทางไร่และชุมชน และฟาร์มสนุก ได้แก่ กิจกรรมใน Mini Zoo การเรียนรู้เรื่องหนอนไหม และถ่ายภาพสามมิติ   เลขที่ 442 ม.3 ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210 โทรศัพท์ : 056 771 101, 056 771 555          โทรสาร : - อีเมล์ : -                เว็บไซต์ : -

สิงห์ปาร์ค เชียงราย จ.เชียงราย

สิงห์ ปาร์ค เชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสาน มีไร่ชา แปลงสตรอว์เบอร์รี แปลงพืชผักผลไม้ต่างๆ และแปลงข้าวบาร์เลย์ที่ปลูกไว้เพื่อความสวยงามและรักษาสายพันธุ์ มีโรงงานผลิตชาเชียวมาตรฐานญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมที่น่าสนใจได้หลากหลาย อาทิ นั่งรถฟาร์มทัวร์หรือปั่นจักรยานชมบรรยากาศรอบไร่ เก็บผลไม้สดตามฤดูกาล ให้อาหารสัตว์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังมีงานสำคัญต่างๆ เช่น งานฟาร์มเฟสติวัลออนเดอะฮิลล์ และงานบอลลูนเฟียสต้า ซึ่งเป็นงานเทศกาลบอลลูนนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามของไร่จากมุมสูง   เลขที่ 99 ม.1 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท : 09 1576 0374 โทรสาร : - อีเมล์ : -                เว็บไซต์ : -

เดอะบลูมส์ออร์คิดปาร์ค จ.ราชบุรี

เดอะบลูมส์ออร์คิดปาร์คสามารถสัมผัสใกล้ชิดธรรมชาติในสวนป่าที่รวมกล้วยไม้พันธุ์แท้ กล้วยไม้ลูกผสมสายพันธุ์ต่างๆ รวมทั้งเป็นแหล่งกล้วยไม้ตัดดอกส่งออกต่างประเทศ มีมุมถ่ายรูปสวยงาม นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส ห้องแล็บสาธิตการขยายพันธุ์กล้วยไม้ ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเพาะเมล็ดกล้วยไม้ แปลงเกษตรผสมผสาน นั่งเรือชมดอกบัว ให้อาหารแกะ นอกจากนี้ยังมีต้นไม้หายากขนาดใหญ่ เช่น พยุง พะยอม มะหาด กันเกรา งิ้ว สาละ เป็นต้น   เลขที่ 65 ม.7 ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 โทรศัพท์ : 08 6111 0084, 08 7111 4436     โทรสาร : - อีเมล์ : thebloomsorchidpark@gmail.com  เว็บไซต์ : www.thebloomsorchidpark.com

ไร่คุณมน จ.กาญจนบุรี

ศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทย ไร่คุณมน จ.กาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสาน เป็นการบูรณาการระหว่างการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับภูมิปัญญาไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหลากหลายมิติ เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เหนือสิ่งอื่นใด คือ การพัฒนาคนให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของ “ภูมิปัญญาไทย” อย่างแท้จริง เป็นการสร้างมูลค่าจากคุณค่าของภูมิปัญญาไทย สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดผสมผสานเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้กิจกรรมตามฐานต่างๆ ภายในไร่คุณมน เช่น การทำผลิตภัณฑ์จากน้ำข้าวโพด การสกัดน้ำมันงา การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง บ้านดินผลิตน้ำส้มควันไม้และการเผ่าถ่านจากเตาอิวาเตะ เป็นต้น   เลขที่ 357 ม.2 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 โทรศัพท์ : 08 1944 7971, 08 0659 2244                          โทรสาร : - อีเมล์ : raikhunmon.kan@gmail.com                                เว็บไซต์ : -

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นในการเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ยุคทวาราวดีที่มีรากฐานอยู่จริง  มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญ เช่น โครงกระดูกคนและสุนัขที่ฝังคู่กัน พร้อมเครื่องใช้ต่างๆ ภาชนะดินเผา เครื่องมือเหล็ก และเครื่องประดับสำริด อีกทั้งยังมีโบราณสถานที่สำคัญ ซึ่งมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบเขมรโบราณ ได้แก่ ปรางค์สองพี่น้อง ปรางค์ศรีเทพ ปรางค์ฤาษี รวมถึงพุทธศาสนสถาน ได้แก่ ถ้ำเขาถมอรัตน์เขาคลังใน และเขาคลังนอก ซึ่งเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ที่ค้นพบไม่นานมานี้ สามารถเป็นหนึ่งในตัวแทนของ ยุคสมัยและมีความเป็นของแท้ดั้งเดิม    เลขที่ 208 ม.13 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 โทรศัพท์ : 056 921 317, 056 921 322          โทรสาร : - อีเมล์ : -                เว็บไซต์ : -

พุทธอุทยานพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ จ.กาญจนบุรี

พุทธอุทยานบนพื้นที่กว่า 320 ไร่ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปคันธารราฐหรือปางขอฝนที่หล่อด้วยโลหะสำริด สูงถึง 32 เมตร การออกแบบโครงสร้างสามารถต้านทานแผ่นดินไหวได้ 9.7 ริกเตอร์เป็นศิลปะแบบคันธารราฐทั้งลีลาพระกร พระหัตถ์ และการนุ่งห่ม ภายในประกอบไปด้วยนิทรรศการพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ซึ่งจัดแสดงถึง “การตื่นรู้”อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา การเดินทางของพระพุทธศาสนา เจติยะ สิ่งที่ควรบูชา และคบเพลิงแห่งธรรม นอกจากนี้ยังมีสวนป่าพุทธอุทยานและนิทรรศการกลางแจ้ง อีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในพุทธประวัติ ตั้งแต่การประสูติจนถึงการเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   วัดทิพย์สุคนธาราม ถ.อู่ทอง-บ่อพลอย ต.ดอนแสลบอ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ : 034 510 993                                                         โทรสาร : - อีเมล์ : museum.pbt@gmail.com   เว็บไซต์ : -  

เกาะกำตก อ่าวควาย เกาะค้างคาว เกาะญี่ปุ่น อุทยานแห่งชาติแหลมสน จ.ระนอง

มีจุดเด่นและธรรมชาติที่สวยงามของเกาะกำตก โดยสภาพป่าและบริเวณชายหาดสมบูรณ์ หาดทรายมีสีขาวสนทะเลขึ้นอยู่ตลอดแนวชายหาดและยังมีทุ่งหญ้า รวมทั้งหมู่เกาะใกล้เคียง ทั้งยังมีการป้องกันแนวปะการัง เพื่อไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการทอดสมอของเรือนำเที่ยว โดยการวางทุ่นจอดเรือนอกแนวปะการัง และวางทุ่นไข่ปลาสำหรับให้นักท่องเที่ยวเล่นน้ำ/ดำผิวน้ำดูปะการัง   ทะเลอันดามัน ต.นาคาอ.สุขสำราญ จ.ระนอง 8512o โทรศัพท์ : o77861431                                                           โทรสาร : - อีเมล์ : detchforest@gmail.com                     เว็บไซต์ : -           

ถ้ำเลสเตโกดอน ตามหาหัวใจที่ปลายอุโมงค์ จ.สตูล

การท่องเที่ยวภายในถ้ำเลฯ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความงดงามของหินงอก หินย้อยที่มีรูปร่างแปลกตา  เมื่อใกล้ๆปลายทางออกของถ้ำ จะปรากฎแสงสว่างจากอุโมงค์ลอดเข้ามา ทำให้ปากทางออกมองดูคล้ายรูปหัวใจ ถือเป็นจุดไฮไลท์สำคัญของการ “ตามหาหัวใจ...ที่ปลายอุโมงค์” การเดินทางเข้าไปภายในถ้ำจะต้องนั่งเรือคายัคเข้าไป เพื่อความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทุกคนต้องสวมเสื้อชูชีพ หมวกกันกระแทก และใช้ไฟฉายเพื่อเพิ่มความสว่าง สามารถชมได้เฉพาะเวลาช่วงน้ำขึ้นจะเป็นสีเขียวสามารถนั่งเรือได้ตลอดเส้นทาง   บ้านคีรีวง ม.7 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 9112o โทรศัพท์ :o817384391                                                           โทรสาร : - อีเมล์ : phongiw@yahoo.com                                              เว็บไซต์ : -

อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จ.มุกดาหาร

อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความมหัศจรรย์ในด้านธรณีวิทยา พื้นที่เป็นภูเขาสลับป่าโปร่ง มีวิวทิวทัศน์สวยงาม มีกลุ่มหินทรงพิสดารอันเกิดจากการกัดเซาะของกระแสลมและน้ำ รวมทั้งมีภาพเขียนสีโบราณในยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยในช่วงปลายฝนต้นหนาวนักท่องเที่ยวสามารถชมทุ่งดอกไม้ที่สวยงามบนลานหินทราย อุทยานแห่งชาติได้จัดทำคู่มือเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติกลุ่มหินโดยเฉพาะ พร้อมมีมัคคุเทศก์น้อยนำชม   เลขที่ 25 ม.5 ถ.มุกดาหาร–ดอนตาล ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ : 09 7315 6000                                                      โทรสาร : - อีเมล์ : Suwanna73219@gmail.com                                  เว็บไซต์ : -  

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราชธานี

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบริบททั้งทางด้านธรรมชาติ ธรณีวิทยา และประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในด้านธรรมชาตินักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสความสวยงามที่แตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล อุทยานแห่งชาติฯ ได้จัดทำเส้นทางการศึกษาเรียนรู้สำหรับผู้สนใจ ได้แก่ เส้นทางศึกษาธรรมชาติพรรณไม้ต่างๆ ลานดอกไม้ เสาหินรูปร่างแปลกตาอย่างเสาเฉียง อีกทั้งภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุราว 3–4 พันปีที่แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ของมนุษย์โบราณ รวมถึงน้ำตกที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ เช่นน้ำตกแสงจันทร์   ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220 โทรศัพท์ : 045 538 026, 08 3356 3874                           โทรสาร : 045 249 780 อีเมล์ : phataem_np@hotmail.com                                    เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จ.ลำปาง

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีความโดดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพรรณไม้และสัตว์ป่านานาชนิด มีบ่อน้ำพุร้อนจำนวนมาก พร้อมทั้งห้องบริการสำหรับอาบและแช่น้ำแร่ นอกจากนี้ ยังมีน้ำตกที่มีความสวยงาม มีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ดีให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานน้ำ มีบริการร้านค้าสวัสดิการ บ้านพักและที่กางเต็นท์ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติ มีกฎระเบียบให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย และความสะอาดเรียบร้อย   เลขที่ 343 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 โทรศัพท์ : 054 380 000, 08 9851 3355       โทรสาร : - อีเมล์ : - เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จ.น่าน

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาสูง ยอดดอยภูคามีความสูงประมาณ 1,980 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติทั้งด้านพืชพรรณและสัตว์ป่า เป็นต้นกำเนิดของลำน้ำหลายสาย อีกทั้งมีพันธุ์ไม้ยืนต้นหายากซึ่งพบแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ได้แก่ คือ ต้นชมพูภูคา ซึ่งจะออกดอกสีชมพูอมขาวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม และต้นเต่าร้างยักษ์ รวมถึงมีนกหายาก ได้แก่ นกไต่ไม้สีสวยมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ดูดาว ชมน้ำตก ชมถ้ำ และล่องแก่งลำน้ำว้า เป็นต้น   ถ.ปัว-บ่อเกลือ ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน55120  โทรศัพท์ : 054 731 623, 08 2194 1349       โทรสาร : - อีเมล์ : doiphukha_np@hotmail.com           เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

Flying Hanuman จ.ภูเก็ต

Flying Hanuman ดำเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รูปแบบของกิจกรรมเป็นการผจญภัยซึ่งใช้สลิงเชื่อมโยงฐานกิจกรรม เป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน ตื่นเต้น และท้าทาย บนความสูงของต้นไม้ โดยการโหนสลิงจากต้นไม้หนึ่งไปอีกยังต้นไม้หนึ่ง ในป่าร้อนชื้น ซึ่งมีสวนผลไม้ท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต เช่น ทุเรียน จำปาดะ ขนุน ลองกอง และอื่นๆอีกมากมาย บนเนื้อที่ประมาณ 5o ไร่ ตามโปรแกรม 28 ฐานกิจกรรมที่จัดไว้ จุดเด่น คือ การคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยการให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์ให้กับผู้เล่น มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญคอยดูแล ก่อนเริ่มเล่นกิจกรรมนักท่องเที่ยวได้รับการทำประกันอุบัติเหตุ   เลขที่ 89/16 ม.6 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต83120 โทรศัพท์ : o851413391                                                         โทรสาร : - อีเมล์ : kungnang@flyinghanuman.com                           เว็บไซต์ : -

ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จ.ชลบุรี

คณะคาบาเร่ต์แห่งแรกของประเทศไทยและภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่มีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ มีระบบบริหารจัดการที่เหมาะสม มีแผนการบริหารงานในอนาคตที่ชัดเจน การแสดงสร้างความประทับใจ ทันสมัย ทั้งการออกแบบฉาก เครื่องแต่งกาย พัฒนาการแสดงอยู่ตลอดเวลาเพื่อคงคุณภาพ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ของสินค้าและบริการ ส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ และช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอ   เลขที่ 464 ม.9 ถ.พัทยาสาย 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 โทรศัพท์ : 0 2842 1700–5, 09 3287 3455                        โทรสาร : - อีเมล์ : tiffany@tiffany-show.co.th               เว็บไซต์ : www.tiffany-show.co.th

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด มีกิจกรรมต่างๆ มากมายที่สามารถเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ผู้เข้าชม ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการที่ถูกจัดแบ่งไว้อย่างหลากหลาย เช่น นิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน นิทรรศการโลกล้านปี นิทรรศการขุมทรัพย์ทุ่งกุลาและเกลือสินเธาว์ เป็นต้น โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ท้องฟ้าจำลองที่ทันสมัยที่สุดในภาคอีสาน ที่จะนำพาผู้เข้าชมทุกท่านเข้าสู่ห้วงอวกาศเพื่อสัมผัสกลุ่มดาวบนท้องฟ้าอย่างใกล้ชิดและสนุกสนาน นอกจากนี้ยังมีการจัดค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนและโรงเรียนต่างๆที่สนใจ รวมทั้งมีการจัดสรรพื้นที่ภายนอกสำหรับจำหน่ายสินค้าของชุมชนในบริเวณโดยรอบ ถือว่าเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนและทำให้ผู้มาเยือนได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูกอีกด้วย   เลขที่ 32ม.2ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ : 043 569 340                                                         โทรสาร : - อีเมล์ : 101sciweb@gmail.com                                           เว็บไซต์ : www.roietsci.com

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ

แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตและความเป็นอยู่ของสัตว์ป่านานาชนิดจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งกลางวันและกลางคืน มีกิจกรรมท่องเที่ยวให้ได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ป่าได้อย่างใกล้ชิด เช่น การนั่งรถชมวิถีชีวิตของสัตว์ในเวลากลางคืน ชมการแสดงความสามารถของสัตว์ในการหากิน และชมการแสดงแสง สี เสียงร่วมกับน้ำพุดนตรี มีบริการที่พักแบบซาฟารีสำหรับผู้ที่สนใจพักค้างคืน และมีหลักสูตรเรียนรู้วิถีชีวิตสัตว์สำหรับเยาวชน   เลขที่ 33 ม.12 ถ.ราชพฤกษ์ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ : 053 999 000    โทรสาร : 053 999 099 อีเมล์ : prcns2008@gmail.com       เว็บไซต์ : www.chiangmainightsafari.com

สวนสามพราน จ.นครปฐม

สวนสามพราน “วิถีไทย วิถีพอเพียง” จ.นครปฐม แหล่งนันทนาการที่มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ให้บริการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับยุคสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทย สืบสานวิถีชีวิตตลอดจน ภูมิปัญญาไทยมารวบรวมเป็นกิจกรรมทั้งในด้านงานหัตถกรรม การประกอบสัมมาชีพ ศิลปกรรม การละเล่นพื้นบ้าน นำเสนอผ่านกิจกรรมวิถีไทย สวนออร์แกนิค ตลาดสุขใจ ได้อย่างเหมาะสมและการสร้างสรรค์ห่วงโซ่คุณค่าเกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภคบนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโครงการ “สามพรานโมเดล” นอกจากนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น โรงแรมริมแม่น้ำ เรือนไทยริมทะเลสาบ อรุษยาสปา เป็นต้น   เลขที่ 21 ม.2 ถ.เพชรเกษม กม.32 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์ : 034 322 588 - 93 ต่อ 5203                       โทรสาร : - อีเมล์ : hotel@sampranriverside.com           เว็บไซต์ : www.sampranriverside.com

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จ.เชียงใหม่

เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของมูลนิธิโครงการหลวงและเป็นโครงการส่วนพระองค์ ซึ่งเกิดขึ้นจาก พระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 ให้ชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ บนดอยเลิกปลูกฝิ่น หยุดการตัดไม้และทำไร่เลื่อนลอย มีพื้นที่ที่ใช้ทำการเกษตรในงานวิจัยประมาณ 1,811 ไร่ใช้เป็นสถานีวิจัยทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิดต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรชาวไทยภูเขานำพืชเหล่านี้ไปเพาะปลูกเป็นอาชีพแทนการปลูกฝิ่น มีทั้งไม้ดอก ไม้ผล ผักเมืองหนาว ป่าปลูก มีการบริการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ครบวงจร สามารถจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี   เลขที่ 1 ม.5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทรศัพท์ : 053 969 476-8                                        โทรสาร : - อีเมล์ : angkhang50@gmail.com   เว็บไซต์ : -

ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธรพรุโต๊ะแดง จ.นราธิวาส

ป่าพรุโต๊ะแดงเป็นป่าผืนใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าพรุโต๊ะแดง ได้ดำเนินการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน เห็นคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรป่าพรุโต๊ะแดง นอกจากนี้ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ความรู้แก่บุคคลภายนอกและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และมีความ สัมพันธ์กับประชากรในท้องถิ่นที่อาศัยรอบป่าพรุ โดยเป็นแหล่งไม้ใช้สอยเป็นแหล่งรองรับน้ำและกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ เป็นแหล่งเก็บหาของป่าแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชและสัตว์ป่านานาชนิด และเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์สัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนราธิวาส ในด้านการเรียนรู้ ป่าพรุโต๊ะแดง เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและห้องสมุดธรรมชาติวิทยากลางแจ้ง ที่สมบูรณ์ที่สุด   เลขที่9 ม.5ถ.ชวนะนันต์ ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 9612o โทรศัพท์: o81898 o881, o98o158395                               โทรสาร : - อีเมล์ : Prptd55@gmail.com           เว็บไซต์ : -           

อุทยานแห่งชาติตาดโตน จ.ชัยภูมิ

น้ำตกตาดโตนภายในอุทยานแห่งชาติตาดโตนเป็นน้ำตกที่มีน้ำตลอดทั้งปีนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิ ภายในอุทยานแห่งชาติฯ ประกอบด้วยป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้งทำให้เกิดความแตกต่างกันในแต่ละฤดู เหมาะแก่การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ มีเส้นทางเดินเท้าเพื่อศึกษาเส้นทางธรรมชาติหลายเส้นทาง ทั้งในบริเวณน้ำตกตาดโตน น้ำตกผาเอียง และน้ำตกตาดฟ้า ตามเส้นทางจะได้สัมผัสกับสภาพป่า พันธุ์ไม้ แมลงต่างๆ รวมทั้งสิ่งมีชีวิต จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาความหลากหลายทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าค้นคว้าและเรียนรู้พันธุ์พืชและสัตว์ป่าได้ทุกฤดูกาล   เลขที่ 35/5 ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ : 044 853 333                                                         โทรสาร : 044 853 333 อีเมล์ : tatton_np@hotmail.com                                         เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสูงของยอดดอยเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย มีความสูง 2,285 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง จุดเด่น คือ น้ำพุร้อนประเภทไกเซอร์ ซึ่งเป็นน้ำพุที่มีอุณหภูมิและมีแรงดันน้ำสูงจนทำให้น้ำพุ่งออกมาพ้นพื้นดิน นอกจากนี้ บนยอดดอยจะเห็นทิวทัศน์ที่สวยงาม มีลานกางเต็นท์ที่มีจุดชมวิวทะเลหมอกและจุดชมวิวพระอาทิตย์ยามเช้ากับยามเย็นที่สวยงาม อีกหนึ่งเสน่ห์ของที่นี่ คือ มีพันธุ์พืชและสัตว์ป่าหายากที่น่าสนใจ อีกทั้งยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น อาบน้ำแร่ อบไอแร่ นวดแผนไทย ต้มไข่ในบ่อน้ำพุร้อน ดูนก ดูผีเสื้อและแมลง เดินศึกษาระบบนิเวศบริเวณน้ำพุร้อน เป็นต้น   เลขที่ 224 ม.6 ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทรศัพท์ : 053 453 517    โทรสาร : - อีเมล์ : - เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

สิทธิพิเศษ

ไร่พีบีวัลเล่ย์ ปากช่อง

ส่วนลด 50 บาท สำหรับโปรแกรมชมไร่ ต่อนักท...
ดาวน์โหลดคูปอง
ดูรายละเอียด

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไร่คุณมน

ส่วนลด 25 % จากโปรแกรม 900 บาท...
ดาวน์โหลดคูปอง
ดูรายละเอียด

สามพราน ริเวอร์ไซด์

ส่วนลด สำหรับห้องพัก Superior Garden
ดาวน์โหลดคูปอง
ดูรายละเอียด

พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี

ส่วนลด 50% ค่าเข้าชมสำหรับการซื้อบัตรใบท...
ดาวน์โหลดคูปอง
ดูรายละเอียด

ชุมชนพระบาทห้วยต้ม

สิทธิพิเศษ ฟรีสำหรับค่าบริการ ฐานเรียนรู...
ดาวน์โหลดคูปอง
ดูรายละเอียด

สวนยายดา-เจ๊บุญชื่น

สิทธิพิเศษ สำหรับช่วงบุฟเฟ่ต์ผลไม้ “มา 1...
ดาวน์โหลดคูปอง
ดูรายละเอียด

ริบลีส์ เชื่อหรือไม่ ! พัทยา

สิทธิพิเศษ สำหรับซื้อบัตรเครื่องเล่นเดี่...
ดาวน์โหลดคูปอง
ดูรายละเอียด

ไทยอิแลแฟนท์โฮม

ส่วนลด 10% ราคาจากราคาปกติที่แสดงบนเว็บไ...
ดาวน์โหลดคูปอง
ดูรายละเอียด

วรรณภัสสรช็อป แอนด์โฮมสเตย์

สิทธิพิเศษ สำหรับมาพัก 20 คน แถมฟรี 1 คน...
ดาวน์โหลดคูปอง
ดูรายละเอียด

ฟลายอิ้ง หนุมาน

สิทธิพิเศษ สำหรับแพ็กเกจ Journey A
ร...
ดาวน์โหลดคูปอง
ดูรายละเอียด

ไร่กำนันจุล

สิทธิพิเศษ เมื่อซื้อสินค้าไร่กำนันจุล สา...
ดาวน์โหลดคูปอง
ดูรายละเอียด

ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา

ส่วนลด 15 % สำหรับลูกค้าประเภท walk-in (...
ดาวน์โหลดคูปอง
ดูรายละเอียด

โฮมสเตย์ท้องตมใหญ่

สิทธิพิเศษ สำหรับเข้าพัก 10 ขึ้นไป แถมเร...
ดาวน์โหลดคูปอง
ดูรายละเอียด

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว

สิทธิพิเศษ เมื่อจองแพ็กเกจ 2 วัน 1 คืน ร...
ดาวน์โหลดคูปอง
ดูรายละเอียด

เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ

สิทธิพิเศษ เมื่อซื้อบัตรเข้าชมฟาร์ม ราคา...
ดาวน์โหลดคูปอง
ดูรายละเอียด

วิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์

สิทธิพิเศษ สำหรับโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชน ...
ดาวน์โหลดคูปอง
ดูรายละเอียด

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

สิทธิพิเศษ สำหรับซื้อบัตรเข้าชมอาคารนิทร...
ดาวน์โหลดคูปอง
ดูรายละเอียด

สวนสัตว์ขอนแก่น

ส่วนลด 30% สำหรับบัตรเข้าเที่ยวชมสวนสัตว...
ดาวน์โหลดคูปอง
ดูรายละเอียด

ปราสาทสัจธรรม

ส่วนลด 20% สำหรับบัตรเข้าชม ราคาพิเศษเพี...
ดาวน์โหลดคูปอง
ดูรายละเอียด

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ส่วนลด 10% สำหรับค่าบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไ...
ดาวน์โหลดคูปอง
ดูรายละเอียด