หน้าแรก > แหล่งท่องเที่ยว > การท่องเที่ยวโดยชุมชน ต.บ่อสวก จ.น่าน

การท่องเที่ยวโดยชุมชน ต.บ่อสวก จ.น่าน

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก จ.น่าน

 

เป็นชุมชนที่มีจุดเด่นเรื่องแหล่งโบราณคดี ศิลปะพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชนผ่านงานหัตถกรรมพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีต่างๆ เช่น การทำเครื่องปั้นดินเผาการทอผ้าลายปากไหโบราณ การจักสานไม้ไผ่ การแปรรูปน้ำอ้อย การแสดงดนตรีพื้นเมืองและการฟ้อนรำ การทำนาและการทำอาหารพื้นบ้าน อีกทั้งชุมชนยังมีความร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลรักษาป่าไม้และแหล่งน้ำ รวมถึงรักษาวิถีดั้งเดิมของชุมชน โดยดึงให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างยั่งยืนด้วย

 

เลขที่ 147 ม.10 ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน
โทรศัพท์ : 08 1028 9051

โทรสาร : -
อีเมล์ : -               

เว็บไซต์ : -