หน้าแรก > แหล่งท่องเที่ยว > โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก

เป็นแหล่งท่องเที่ยวดำเนินการโดยองค์กรของรัฐ นำเสนอกิจกรรมเพื่อการผจญภัยที่โดดเด่น และแตกต่างจากกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวทางทหารทั่วไป โดยจะนำเสนอกิจกรรมในลักษณะฐานเรียนรู้ กิจกรรมที่นำเสนอแต่ละฐานกิจกรรมที่ปลุกจิตสำนึกความรักชาติ ปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักชาติ สถาบัน และกิจกรรมที่ปลูกฝังให้รักองค์กรตนเอง โดยนำเสนอกิจกรรมซึ่งดำรงเอกลักษณ์ และคุณค่าของทหารทุกฐานจะมีทหารพี่เลี้ยงคอยดูแล ฝึกฝน และให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

เลขที่ 99 ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001 
โทรศัพท์ : 037 393 185, 08 9999 1429                           

โทรสาร : -

อีเมล์ : Tourism_crma@hotmail.com          

เว็บไซต์ : www.tourismcrma.com