หน้าแรก > แหล่งท่องเที่ยว > ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราชห้องเรียนธรรมชาติ จ.นครศรีธรรมราช

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราชห้องเรียนธรรมชาติ จ.นครศรีธรรมราช

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในภูมิภาคแห่งแรกเพื่อขยาย โอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนในต่างจังหวัด รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการให้บริการการเรียนรู้ครอบคลุมใน 4ด้านคือ บริการ นิทรรศการ, กิจกรรมค่าย, กิจกรรมการศึกษา และบริการ วิชาการมีเอกลักษณ์ของการเรียนรู้โดยใช้ธรรมชาติเป็นห้องเรียน เน้นให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้  โดยใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นสื่อในการเรียนรู้  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างประสบการณ์ สร้างสรรค์พลังความคิด ความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ มีการเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชนนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ทั้งยังมีการอนุรักษ์ธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมได้อย่างดีเยี่ยม

 

ม.3 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 8o32o

โทรศัพท์ : o75396363                                                           

โทรสาร : -

อีเมล์ : -                                                                                    

เว็บไซต์ : www.nakhonsci.com