หน้าแรก > แหล่งท่องเที่ยว > ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต มิได้เป็นเพียงสถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งของเท่านั้น หากเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีกิจกรรมเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและยังเป็น ตัวอย่างแห่งความสำเร็จ ในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาอาชีพ เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด และดินพรุ ที่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นที่ประจักษ์ชัดความโดดเด่นของที่นี้คือ มีการสร้างอาคารไม่ให้บดบังและมีการบำรุงรักษาอาคารต่างๆ เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการทำการตลาดโดยการมีการประชาสัมพันธ์ออกรายการวิทยุ มีช่องสารคดี และมีการจำแนกการใช้ที่ดิน การแบ่งพื้นที่เป็นฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆอย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็นศูนย์นิทรรศการที่จัดแสดงความรู้ทางการเกษตร ระบบชลประทานและการแกล้งดิน ที่ผู้เข้าไปศึกษาเที่ยวชมสามารถชมแล้วเข้าใจง่ายด้วยตัวเอง และมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีตั้งแต่การจัดโซนนิ่ง การจัดการระบบชลประทาน และการกำจัดน้ำเสีย การกำจัดขยะโดยการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาจัดทำปุ๋ยหมัก

 

เลขที่95ต.กะลุวอเหนืออ.เมืองจ.นราธิวาส96000

โทรศัพท์ : 073631033, 073631038,                                  

โทรสาร : -

0922798058                                                                            

อีเมล์ : cpt_1@ldd.go.th                                                      

เว็ปไซต์: www.pikunthong.com