หน้าแรก > แหล่งท่องเที่ยว > ไร่คุณมน จ.กาญจนบุรี

ไร่คุณมน จ.กาญจนบุรี

ศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทย ไร่คุณมน จ.กาญจนบุรี

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสาน เป็นการบูรณาการระหว่างการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับภูมิปัญญาไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหลากหลายมิติ เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เหนือสิ่งอื่นใด คือ การพัฒนาคนให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของ “ภูมิปัญญาไทย” อย่างแท้จริง เป็นการสร้างมูลค่าจากคุณค่าของภูมิปัญญาไทย สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดผสมผสานเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้กิจกรรมตามฐานต่างๆ ภายในไร่คุณมน เช่น การทำผลิตภัณฑ์จากน้ำข้าวโพด การสกัดน้ำมันงา การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง บ้านดินผลิตน้ำส้มควันไม้และการเผ่าถ่านจากเตาอิวาเตะ เป็นต้น

 

เลขที่ 357 ม.2 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160

โทรศัพท์ : 08 1944 7971, 08 0659 2244                         

โทรสาร : -
อีเมล์ : raikhunmon.kan@gmail.com                               

เว็บไซต์ : -