หน้าแรก > แหล่งท่องเที่ยว > สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จ.เชียงใหม่

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จ.เชียงใหม่

เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของมูลนิธิโครงการหลวงและเป็นโครงการส่วนพระองค์ ซึ่งเกิดขึ้นจาก
พระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 ให้ชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่
บนดอยเลิกปลูกฝิ่น หยุดการตัดไม้และทำไร่เลื่อนลอย มีพื้นที่ที่ใช้ทำการเกษตรในงานวิจัยประมาณ 1,811
ไร่ใช้เป็นสถานีวิจัยทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิดต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรชาวไทยภูเขานำพืชเหล่านี้ไปเพาะปลูกเป็นอาชีพแทนการปลูกฝิ่น มีทั้งไม้ดอก ไม้ผล ผักเมืองหนาว ป่าปลูก มีการบริการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ครบวงจร สามารถจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

 

เลขที่ 1 ม.5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ : 053 969 476-8                                       

โทรสาร : -
อีเมล์ : angkhang50@gmail.com  

เว็บไซต์ : -