หน้าแรก > แหล่งท่องเที่ยว > ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธรพรุโต๊ะแดง จ.นราธิวาส

ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธรพรุโต๊ะแดง จ.นราธิวาส

ป่าพรุโต๊ะแดงเป็นป่าผืนใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าพรุโต๊ะแดง ได้ดำเนินการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน เห็นคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรป่าพรุโต๊ะแดง นอกจากนี้ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ความรู้แก่บุคคลภายนอกและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และมีความ สัมพันธ์กับประชากรในท้องถิ่นที่อาศัยรอบป่าพรุ โดยเป็นแหล่งไม้ใช้สอยเป็นแหล่งรองรับน้ำและกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ เป็นแหล่งเก็บหาของป่าแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชและสัตว์ป่านานาชนิด และเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์สัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนราธิวาส ในด้านการเรียนรู้ ป่าพรุโต๊ะแดง เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและห้องสมุดธรรมชาติวิทยากลางแจ้ง ที่สมบูรณ์ที่สุด

 

เลขที่9 ม.5ถ.ชวนะนันต์ ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 9612o

โทรศัพท์: o81898 o881, o98o158395                              

โทรสาร : -

อีเมล์ : Prptd55@gmail.com          

เว็บไซต์ : -