สารจากผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

    จากสถานการณ์ตลาดท่องเที่ยวของโลกที่มีการแข่งขันกันสูงมากขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้นานาประเทศต้องคิด กลยุทธ์ใหม่ ๆ ที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน โดยพยายามเน้นความแตกต่าง รวมถึงจุดแข็งของสินค้าการท่องเที่ยวที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบและยั่งยืน เพราะนักท่องเที่ยวนั้นไม่เพียงแต่จะให้ความสำคัญกับความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ความคุ้มค่าในการใช้จ่าย เวลาที่เสียไปและความพึงพอใจเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน มาตรฐานการจัดการ รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม อีกด้วย ดังนั้น หากประเทศใดมีการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวที่จะทำให้แหล่งท่องเที่ยวและการบริการในองค์รวมยังคงมีคุณภาพอย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรม แล้ว ย่อมจะมีโอกาสเพิ่มทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ ตลอดจนทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ด้วย
    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีทิศทางการดำเนินด้านการส่งเสริมการตลาด ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ สินค้าการท่องเที่ยว ที่ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยรวม อีกทั้งยังพยายามมีส่วนร่วมและบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ตลอดจนชุมชนเจ้าของแหล่งอย่างต่อเนื่องเสมอมา นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบและคัดเลือกสินค้าด้วยการตลาดสมัยใหม่ (Modern Marketing) การเสริมสร้างศักยภาพด้านการแข่งขัน โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สื่อดิจิทัล Social Network และ Search Engine ต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นเมืองน่าเที่ยวของไทยแก่นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
    การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยย้ำ ถึงเจตนารมณ์ ความมุ่งมั่นตั้งใจของ ททท. ในการสร้างสรรค์สินค้าคุณภาพ และความยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในมิติของการแบ่งปันประสบการณ์และผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเริ่มครั้งแรกในปี ๒๕๓๙ และดำเนินการต่อเนื่องทุก ๒ ปี จนเข้าสู่ทศวรรษที่ ๒ ในการมอบรางวัลครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยในแต่ละครั้งจะมีผู้ประกอบการท่องเที่ยว สถานบริการ ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วม การประกวดเป็นจำนวนมาก จนถึงปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลแล้วกว่า ๖๐๐ ราย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขามาร่วมจัดการและคัดสรร และมอบ “กินรี” รางวัลอันทรงเกียรติให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้า ซึ่งแสดงให้เห็นความสำคัญของรางวัลดังกล่าวจะช่วยยกระดับมาตรฐานให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยที่ช่วยผลักดันให้นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญคุณภาพของบริการและสินค้าทางการท่องเที่ยวอาทิ โรงแรม ที่พัก รายการนำเที่ยวและ แหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ในระดับสากลนั้น ถือเป็นรางวัลที่องค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization) ให้การยอมรับและชื่นชมที่ ททท. ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนร่วมในงาน “วันท่องเที่ยวโลก” (World Tourism Day) จึงเป็นความภาคภูมิใจของ ททท. และผู้ประกอบการ ที่จะได้นำแนวทางไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการให้เกิดคุณค่าและมูลค่า ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากขึ้น รวมถึงเป็นการแสดงความพร้อมใน การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ในปี ๒๕๕๙ นี้ด้วย
    ผมขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๘ ทุกประเภทรางวัล ซึ่งผลงานของท่านจะเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในโอกาสต่อไป

สารจาก
นาย ยุทธศักดิ์ สุภสร

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กินรี

    กินรี เป็นสัตว์หิมพานต์ที่รู้จักกันดีในวรรณคดีไทย เป็น ตัวแทนความสวยงามและบริสุทธิ์ มือที่ถือดอกบัว แทนการ มอบความสะอาด สูงค่า และนกพิราบ สื่อถึงสันติภาพและ ภราดรภาพ อันเป็นทิศทางของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่รับใช้สังคม และสภาพแวดล้อม

ออกแบบโดย ศาสตรเมธี นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน
ประวัติความเป็นมา

    ในปัจจุบันเป็นที่ตระหนักว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้กลายมาเป็น อุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เจริญเติบโตจน เป็นสินค้าหลักในระบบการค้าระหว่างประเทศ และเกิดขึ้นใน หลายประเทศ สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย ในช่วงตลอดทศวรรษที่ผ่านมาถือว่าเป็นพลังขับเคลื่อนที่มีบทบาท ชัดเจน เป็นส่วนกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งนำ ไปสู่การจ้างงาน สร้างอาชีพ การกระจายรายได้ และการลงทุน ในธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่อง มากมาย เป็นการสร้างความมั่งคั่งให้กับ ประชาชนและประเทศชาติซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชนชาวไทย แต่ในสถานการณ์ ปัจจุบันพบว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลกมีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะการแข่งขันด้านคุณภาพ การบริหารจัดการและเป็นการ บริหารจัดการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นหากอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวไทยเป็นส่วนหนึ่ง ของการขับเคลื่อนเชิงเศรษฐกิจแล้ว ย่อมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมคุณภาพของสินค้า การท่องเที่ยวในด้านต่างๆ อย่างเป็นมาตรฐานสากล
    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะหน่วยงานหลัก ของประเทศที่มีหน้าที่ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริม สินค้าการท่องเที่ยวเพื่อไปนำสู่ ความเป็นมาตรฐานสากล และการเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันจึงได้จัดทำโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นประจำ อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยจัดเป็นประจำทุก ๒ ปี สำหรับในปี ๒๕๕๓ นี้เป็นการจัดประกวดเป็นครั้งที่ ๘ ซึ่งถือว่าผลงานจาก โครงการ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์และส่งเสริมอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวไทย ที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ซึ่งเป็นมาตรการเชิงบวกที่ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพ เทียบได้กับรางวัลนานาชาติ และได้กลาย เป็นเครื่องหมายรับประกันคุณภาพสินค้าทางการท่องเที่ยว (Tourism Accreditation) ที่สร้างความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจาก นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และประการสำคัญ

“ จะส่งเสริม อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน ”

วัตถุประสงค์

    เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในเชิงคุณภาพของการบริหาร จัดการ และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสาขาต่างๆ ที่ส่งเสริมประโยชน์ทางด้านการตลาด และการมีส่วนร่วมทางสังคม ชุมชน อย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
    เพื่อแสดงเจตนาอันชัดเจนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ รวมทั้งสร้างคุณค่า/มูลค่าสินค้าการท่องเที่ยว รวมทั้ง การยอมรับ Quality Symbolic ของรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ในระดับนานาชาต
    เพื่อส่งเสริมการตลาดและขยายผลความสำเร็จด้านการตลาด ให้แก่ผู้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
    เพื่อยกย่องเชิดชู และเป็นกำลังใจให้แก่ผลงานที่ได้รับรางวัล รวมทั้งผลักดันให้ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลได้เกิดแนวทางการพัฒนา ให้เข้าสู่คุณภาพมาตรฐานทั้งทางตรง และทางอ้อม