กำหนดการ
พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560
วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 18.30 น.
ณ ห้องรอยัล พารากอน ฮอลล์ 3 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
าคเช้า
08.30 น.
- ลงทะเบียน
09.00 น.
- กล่าวแสดงความยินดีแก่ผลงานที่ได้รับรางวัล โดย ผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
09.15 น.
- Keynote Speaker จาก UNWTO กล่าวถึงทิศทางการท่องเที่ยวโลก รวมถึงบทบาท
 และแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2018 ของ UNWTO
09.45 น.
- เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อรางวัลกินรี “TAT Prestige”
12.00 น.
- รับประทานอาหารกลางวัน
าคบ่าย
13.30 น.
- ลงทะเบียนผู้ได้รับรางวัลและซ้อมใหญ่การขึ้นรับรางวัล
14.30 น.
- ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน
15.45 น.
- ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณงาน และเข้าพักที่ห้องรับรอง
16.15 น.
- เรียนเชิญประธานในพิธีเข้าสู่ห้องพิธีการ พิธีกรกล่าวต้อนรับและนำเข้าสู่พิธีการ
  - ชมการแสดงเปิดงาน
  - ชมวีดิทัศน์
16.30 น.
- ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน
16.45 น.
- ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน
17.00 น.
- พิธีการมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560
  - รางวัล Hall of Fame
  - รางวัลประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
  - รางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยว
  - รางวัลประเภทที่พักนักท่องเที่ยว
  - รางวัลประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
  - รางวัลประเภทรายการนำเที่ยว
18.00 น.
- ประธานในพิธี, แขกผู้มีเกียรติ และผู้ที่ได้รับรางวัล ถ่ายภาพร่วมกัน
18.30 น.
- งานเลี้ยง Cocktail
 เสร็จพิธีการ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
*หมายเหตุ
: การแต่งกายผ้าไทย
 กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม