ผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศและผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม


ภาคเหนือตอนล่างน่าน เมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


เทศบาลเมืองน่าน มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับภารกิจกับส่วนราชการภายในองค์กร เช่น การจัดการศึกษาอบรม ,ทำโครงการและกิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยเป็นการทำงานแบบมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดกิจกรรมมากมาย นำมาซึ่งการกระจายรายได้ในท้องถิ่น เช่น “หนาวนี้..กระซิบรักที่เมืองน่าน”,รถรางชมเมืองที่มีอัตลักษณ์, เป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลก โดยการรับรองจากองค์กรการอนามัยโลก (WHO) ในปี 2556


ที่อยู่:
๒๑๔/๑๐ ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000

โทรศัพท์:
๐๕๔ ๗๑๐ ๒๓๔, ๐๕๔ ๗๗๑ ๖๔๖

อีเมล์:

เว็บไซต์:

 • GPS:
 • -

ไร่กำนันจุล


เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ด้านการเกษตร ที่นำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ รองรับนักท่องเที่ยวทุกวัย รวมถึงผู้พิการ ไร่กำนันจุลดำเนินกิจการทั้งในส่วนธุรกิจไร่ และธุรกิจไหมครบวงจร ตั้งแต่การเลี้ยงหนอนไหม ไปจนถึงการผลิตและส่งออกไหม ในส่วนธุรกิจไร่ มีการทำสวนเกษตรผสมผสาน เลี้ยงปลาน้ำจืดออร์แกนิก และแปรรูปผลผลิต การท่องเที่ยวแบ่งได้ ๓ รูปแบบ คือ ฟาร์มทัวร์ ชมความงาม และเรียนรู้การทำเกษตรแบบพอเพียง พร้อมกิจกรรมเพาะกล้าและเก็บผลไม้ตามฤดูกาล ฟาร์มอร่อย รับประทานอาหารปลอดสารพิษ และมีสินค้าคุณภาพจากไร่และชุมชน และฟาร์มสนุก ทำกิจกรรมใน Mini Zoo เรียนรู้เรื่องหนอนไหม และถ่ายภาพสามมิติ


ที่อยู่:
๔๔๒ ม.๓ ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๒๑๐

โทรศัพท์:
๐๕๖ ๗๗๑ ๑๐๑, ๐๕๖ ๗๗๑ ๕๕๕

อีเมล์:
-

เว็บไซต์:
-

 • GPS:
 • -

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ


เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นเรื่องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ยุคทวาราวดี มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญ เช่น โครงกระดูกคนและสุนัขที่ฝังคู่กัน และเครื่องใช้ เช่น ภาชนะดินเผา เครื่องมือเหล็ก และเครื่องประดับสำริด อีกทั้งโบราณสถาปัตยกรรมแบบเขมรโบราณ ได้แก่ ปรางค์สองพี่น้อง ปรางค์ศรีเทพ ปรางค์ฤาษี รวมถึงศาสนสถาน เช่น ถ้ำเขาถมอรัตน์ เขาคลังใน และเขาคลังนอก โบราณสถานขนาดใหญ่ที่ค้นพบไม่นานมานี้ สามารถเป็นหนึ่งในตัวแทนของยุคสมัย และมีความเป็นของแท้ดั้งเดิม


ที่อยู่:
เลขที่ ๒๐๘ ม.๑๓ ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๗๐

โทรศัพท์:
๐๕๖ ๙๒๑ ๓๑๗, ๐๕๖ ๙๒๑ ๓๒๒

อีเมล์:
-

เว็บไซต์:
-

 • GPS:
 • -

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก


เป็นชุมชนที่มีจุดเด่นเรื่องแหล่งโบราณคดี ศิลปะพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชนผ่านงานหัตถกรรมพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีต่างๆ เช่น การทำเครื่องปั้นดินเผาการทอผ้าลายปากไหโบราณ การจักสานไม้ไผ่ การแปรรูปน้ำอ้อย การแสดงดนตรีพื้นเมืองและการฟ้อนรำ การทำนาและการทำอาหารพื้นบ้าน อีกทั้งชุมชนยังมีความร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลรักษาป่าไม้และแหล่งน้ำ รวมถึงรักษาวิถีดั้งเดิมของชุมชน โดยดึงให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างยั่งยืนด้วย


ที่อยู่:
๑๔๗ ม.๑๐ ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน

โทรศัพท์:
๐๘ ๑๐๒๘ ๙๐๕๑

อีเมล์:
-

เว็บไซต์:
-

 • GPS:
 • -

กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนพระบาทห้วยต้ม


เป็นชุมชนปกาเกอญอดั้งเดิมที่ใช้ชีวิตแบบพอเพียงและเคร่งครัดในพระพุทธศาสนา รับประทานอาหารมังสวิรัติ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในชุมชน คือ วัดพระบาทห้วยต้ม และพระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย ซึ่งจำลองแบบมาจากพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การย้อมผ้าสีธรรมชาติ การทอผ้ากี่เอว การตีมีด การทำเครื่องเงินขึ้นรูปด้วยมือโดยสะท้อนวิถีชีวิตของเผ่าผ่านลวดลาย และวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชม


ที่อยู่:
ม.๘ ถ.พระบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110

โทรศัพท์:
๐๘ ๓๓๒๔ ๓๐๖๒

อีเมล์:
-

เว็บไซต์:
-

 • GPS:
 • -

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน


เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีความโดดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพรรณไม้และสัตว์ป่านานาชนิด มีบ่อน้ำพุร้อนจำนวนมาก พร้อมทั้งห้องบริการสำหรับอาบและแช่น้ำแร่ นอกจากนี้ ยังมีน้ำตกที่มีความสวยงาม มีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ดีให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานน้ำ มีบริการร้านค้าสวัสดิการ บ้านพักและที่กางเต็นท์ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติ มีกฎระเบียบให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย และความสะอาดเรียบร้อย


ที่อยู่:
๓๔๓ ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ๕๒๒๔๐

โทรศัพท์:
๐๕๔ ๓๘๐ ๐๐๐, ๐๘ ๙๘๕๑ ๓๓๕๕

อีเมล์:
-

เว็บไซต์:

 • GPS:
 • -

ประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์


เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่ตระหนักถึงด้านประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว นำมาประยุกต์ ดัดแปลง ตามความเชื่อและศรัทธาต่อองค์พระพุทธมหาธรรมราชาและประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ซึ่งเป็นงานประเพณีที่ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์จัดสืบสานเป็นประจำทุกปี โดยถือเอาวันสารทไทย ซึ่งตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 ของทุกปี และร่วมพัฒนารูปแบบการจัดงานให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย


ที่อยู่:
๒๖ ถ.เกษมราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์:
-

อีเมล์:

เว็บไซต์:

 • GPS:
 • -