แหล่งท่องเที่ยว


รางวัลยอดเยี่ยม

รางวัลดีเด่น

ประสานความต่าง สร้างให้เป็นหนึ่งเดียว ท่องเที่ยวอนุรักษ์ ยั่งยืน

(แหล่งท่องเที่ยว) เป็นชุมชนที่ผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างพระพุทธศาสนาและอิสลาม ที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของคนสองศาสนา สามวัฒนธรรม ในการอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการจัดตั้งกลุ่มดำเนินการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ควบคู่กับการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และมรดกทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ เช่น เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวบ้านพุทธและอิสลาม ล่องเรือชมป่าชายเลน ตกปลา ไดหมึก ดำน้ำชมปะการัง ค้างแรมในโฮมสเตย์ เรียนรู้การทำข้าวเกรียบยาหน้า และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เช่น งอบใบจาก ที่เป็นเอกลักษณ์

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:
 • เว็บไซต์:

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช (ห้องเรียนธรรมชาติ)

(แหล่งท่องเที่ยว) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในภูมิภาคแห่งแรก เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนในต่างจังหวัด รวมทั้งสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครอบคลุมใน ๔ ด้านคือ บริการ นิทรรศการ,กิจกรรมค่าย, กิจกรรมการศึกษา และบริการ การเรียนรู้โดยใช้ธรรมชาติเป็นห้องเรียน เน้นให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นสื่อในการเรียนรู้ มีการเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชนนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ทั้งยังมีการอนุรักษ์ธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมได้อย่างดีเยี่ยม

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:
 • อีเมล์:

สวนสัตว์ขอนแก่น

(แหล่งท่องเที่ยว) สวนสัตว์ขอนแก่น อยู่บนพื้นที่ที่มีตำนานว่าป่าบริเวณนี้สมัยก่อนจะพบกับเก้ง กวาง อยู่รวมกันนับแสนตัว จนมีชื่อว่า “ภูเขาสวนกวาง” หรือ “ภูเขาแสนกวาง” สวนสัตว์ขอนแก่นมุ่งเน้นการเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่า ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือพื้นที่ส่วนการศึกษาเรียนรู้ที่แบ่งออกเป็นฐานต่างๆ เช่น ด้านสัตว์ป่า ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น พื้นที่ส่วนอนุรักษ์ และวิจัยสัตว์เพื่อขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก พื้นที่จัดแสดงสัตว์ที่เน้นการจัดพื้นที่อยู่อาศัยให้มีลักษณะใกล้เคียงและกลมกลืนกับธรรมชาติ โดยคำนึงความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์เป็นสำคัญ และพื้นที่สวนน้ำนันทนาการ เพื่อทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยว นอกเหนือจากการชมสัตว์

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

(แหล่งท่องเที่ยว) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีกิจกรรมเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาอาชีพ เป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด และดินพรุ และมีการจำแนกการใช้ที่ดิน การแบ่งพื้นที่เป็นฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆอย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็นศูนย์นิทรรศการที่จัดแสดงความรู้ทางการเกษตร ระบบชลประทานและการแกล้งดิน ที่ผู้เข้าไปศึกษาเที่ยวชมสามารถชมแล้วเข้าใจง่ายด้วยตัวเอง และมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีตั้งแต่การจัดโซนนิ่ง การจัดการระบบชลประทาน และการกำจัดน้ำเสีย การกำจัดขยะโดยการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาจัดทำปุ๋ยหมัก

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:
 • อีเมล์:

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอทุ่งตะโก

(แหล่งท่องเที่ยว) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงาน กิจกรรมประกอบด้วย ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ ภายใต้ชื่อ พืชคอนโด ๙ ชั้น วิถีจินตนา ๑ ไร่ ร่วมเก็บพืชผักพื้นบ้านนำมาปรุงอาหาร และเก็บผลไม้ตามฤดูกาล บ้านธรรมชาติวรรณภัสสร แหล่งเรียนรู้การพัฒนาจากผลผลิตในสวนเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพึ่งตนเองในระดับครัวเรือนและต่อยอดเป็นสินค้า

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:
 • อีเมล์:
 • เว็บไซต์:

ไร่กำนันจุล

(แหล่งท่องเที่ยว) เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ด้านการเกษตร ที่นำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ รองรับนักท่องเที่ยวทุกวัย รวมถึงผู้พิการ ไร่กำนันจุลดำเนินกิจการทั้งในส่วนธุรกิจไร่ และธุรกิจไหมครบวงจร ตั้งแต่การเลี้ยงหนอนไหม ไปจนถึงการผลิตและส่งออกไหม ในส่วนธุรกิจไร่ มีการทำสวนเกษตรผสมผสาน เลี้ยงปลาน้ำจืดออร์แกนิก และแปรรูปผลผลิต การท่องเที่ยวแบ่งได้ ๓ รูปแบบ คือ ฟาร์มทัวร์ ชมความงาม และเรียนรู้การทำเกษตรแบบพอเพียง พร้อมกิจกรรมเพาะกล้าและเก็บผลไม้ตามฤดูกาล ฟาร์มอร่อย รับประทานอาหารปลอดสารพิษ และมีสินค้าคุณภาพจากไร่และชุมชน และฟาร์มสนุก ทำกิจกรรมใน Mini Zoo เรียนรู้เรื่องหนอนไหม และถ่ายภาพสามมิติ

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:
 • อีเมล์:
 • เว็บไซต์:

ศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทย ไร่คุณมน

(แหล่งท่องเที่ยว) แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสาน เป็นการบูรณาการระหว่างการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กับภูมิปัญญาไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เกิดการสร้างงาน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เหนือสิ่งอื่นใด คือการพัฒนาคนให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของ “ภูมิปัญญาไทย” สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดผสมผสานเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้กิจกรรมตามฐานต่างๆ เช่น การทำผลิตภัณฑ์จากน้ำข้าวโพด การสกัดน้ำมันงา การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง บ้านดินผลิตน้ำส้มควันไม้และการเผ่าถ่านจากเตาอิวาเตะ เป็นต้น

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:
 • เว็บไซต์:

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

(แหล่งท่องเที่ยว) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นเรื่องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ยุคทวาราวดี มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญ เช่น โครงกระดูกคนและสุนัขที่ฝังคู่กัน และเครื่องใช้ เช่น ภาชนะดินเผา เครื่องมือเหล็ก และเครื่องประดับสำริด อีกทั้งโบราณสถาปัตยกรรมแบบเขมรโบราณ ได้แก่ ปรางค์สองพี่น้อง ปรางค์ศรีเทพ ปรางค์ฤาษี รวมถึงศาสนสถาน เช่น ถ้ำเขาถมอรัตน์ เขาคลังใน และเขาคลังนอก โบราณสถานขนาดใหญ่ที่ค้นพบไม่นานมานี้ สามารถเป็นหนึ่งในตัวแทนของยุคสมัย และมีความเป็นของแท้ดั้งเดิม

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:
 • อีเมล์:
 • เว็บไซต์:

พุทธอุทยานพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์

(แหล่งท่องเที่ยว) พุทธอุทยานฯ อยู๋บนพื้นที่กว่า ๓๒๐ ไร่ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโลหะสัมริด คันธารราฐหรือปางขอฝน ความสูง ๓๒ เมตร ออกแบบโครงสร้างให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหวได้ ๙.๗ ริกเตอร์ ภายในประกอบด้วยนิทรรศการพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ แสดงถึง “การตื่นรู้”อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังมีสวนป่าพุทธอุทยานและนิทรรศการกลางแจ้ง แหล่งเรียนรู้ถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในพุทธประวัติ

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:
 • เว็บไซต์:

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

(แหล่งท่องเที่ยว) เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของมูลนิธิโครงการหลวง และเป็นโครงการส่วนพระองค์ที่เกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ที่จะให้ชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่บนดอยเลิกปลูกฝิ่น หยุดการตัดไม้ และทำไร่เลื่อนลอย สถานีฯมีพื้นที่ที่ใช้ทำการวิจัยประมาณ ๑,๘๑๑ ไร่ โดยเป็นสถานีวิจัยทดลองปลูกพืชเมืองหนาว ทั้งไม้ดอก ไม้ผล ผักเมืองหนาว ป่าปลูก มีการบริการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ครบวงจร สามารถจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:
 • เว็บไซต์:

เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ

(แหล่งท่องเที่ยว) เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่นำเสนอภาพลักษณ์ “เที่ยวเล่นเชิงเกษตร” ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ด้านการเกษตรจากผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ การให้ความรู้เรื่องเห็ดถั่งเช่า tissue culture การเลี้ยงไส้เดือนและประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น ควบคู่กับกิจกรรมเชิงเกษตรที่สนุกสนาน ได้แก่ การเก็บเห็ด การทำพิซซ่าโฮมเมด การทำสลัดโรล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีจุดถ่ายรูป กิจกรรมให้อาหารแกะและกระต่าย และร้านจำหน่ายของที่ระลึกทางการเกษตรบริการแก่นักท่องเที่ยว

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:

ชุมชนกู่กาสิงห์

(แหล่งท่องเที่ยว) ชุมชนกู่กาสิงห์เป็นชุมชนที่อยู่อาศัยบนพื้นที่ที่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ในยุคอารยธรรมขอมบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งมีวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ชุมชนได้จัดฐานการเรียนรู้นำเสนอแก่นักท่องเที่ยว 6 ฐาน ได้แก่ ฐานโบราณสถานขอม ฐานผ้าไหมพื้นบ้าน ฐานสวนเกษตรแบบพอเพียง ฐานพิพิธภัณฑ์มรดกภูมิปัญญา ฐานวรรณกรรมชาวบ้าน และฐานการฟื้นฟูการตัดลายกระดาษพื้นบ้าน นอกจากนี้ยังมีการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:
 • เว็บไซต์: