แหล่งท่องเที่ยว


รางวัลยอดเยี่ยมรางวัลดีเด่น

โฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมบ้านเชียง

(แหล่งท่องเที่ยวเมืองและชุมชน) ชุมชนบ้านเชียงมีความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตชุมชนของตน ที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีการวางผังในการบริหารจัดการและการทำงานอย่างมีส่วนร่วม มีการสื่อความหมายการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวน และเผยแพร่ความรู้แก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการพาชมแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณี และวิถีความเป็นอยู่แบบไทยพวน

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:
 • เว็บไซต์:

ชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยรามัญ (สภาวัฒนธรรมอำเภอสังขละบุรี)

(แหล่งท่องเที่ยวเมืองและชุมชน) ชุมชนมอญขนาดใหญ่บริเวณสะพานมอญ และวัดวังก์วิเวการาม ที่ยังคงรูปแบบวิถีชีวิตประเพณีเก่าแก่แบบดั้งเดิมของชาวมอญไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ตามความศรัทธาในพระพุทธศาสนา อาทิ การสร้างหิ้งพระยื่นออกจากตัวบ้าน โดยมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีตั้งแต่เดือนอ้ายถึงเดือนสิบสอง เช่น ประเพณีตำข้าวเม่า เดือนอ้าย ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวและลงแชกวัดข้าว เดือนยี่ ประเพณีข้าวยาคู เดือนสาม ประเพณีสงกรานต์ ขึ้นปีใหม่มอญ เดือนห้า เป็นต้น นักท่องเที่ยวสามารถร่วมประเพณีเรียนรู้วิถีชีวิต ชมศิลปกรรมชาวมอญ และร่วมประเพณีตักบาตรยามเช้า

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:
 • เว็บไซต์:

ชุมชนวิถีพุทธ คลองแดน (หน่วยวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)

(แหล่งท่องเที่ยวเมืองและชุมชน) สัมผัสเส้นทางท่องเที่ยววิถีพุทธ ของชุมชนคลองแดน จำแนกเป็น ๒ เส้นทาง ๑.เส้นทางบก ๒.เส้นทางน้ำ(เรือ) สามารถเดินข้ามจังหวัดด้วยสะพานไม้แผ่นเดียว ชื่นชมบรรยากาศทัศนียภาพของบ้านเรือนริมสองฝั่งคลอง รวมทั้งร้านอาหาร โฮมสเตย์ และการแสดงโนรา

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:
 • เว็บไซต์:

ชุมชนท่องเที่ยววิถีชีวิตบ้านน้ำเชี่ยว (ประธานกลุ่มท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว)

(แหล่งท่องเที่ยวเมืองและชุมชน) เป็นชุมชนที่ผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างพระพุทธศาสนาและอิสลาม ที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของคนสองศาสนาในการอยู่ร่วมกันและการทำกิจกรรม ด้วยความสามัคคี สงบสุขช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการจัดตั้งกลุ่มดำเนินการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวควบคู่กับการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และมรดกทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ อาทิ กิจกรรมเยี่ยมชมเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวบ้านพุทธและอิสลาม ล่องเรือชมป่าชายเลน ตกปลา ไดหมึก ดำน้ำชมปะการัง พักค้างแรมแบบโฮมสเตย์ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น งอบใบจากในรูปแบบที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งมีความทนทานเป็นเยี่ยม

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:
 • เว็บไซต์:

คุ้มเจ้าหลวง (องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่)

(แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม) เป็นบ้านของเจ้าผู้ครองเมืองแพร่องค์สุดท้าย สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ สถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรปหรือทรงขนมปังขิง หลังคามุงด้วย “ไม้แป้นเกล็ด” ปั้นลม และชายคาน้ำ รอบตัวอาคารประดับด้วยไม้แกะฉลุ ฝีมือช่างชาวจีน อาคาร ๒ ชั้น สร้างด้วยอิฐถือปูน ไม่ฝังเสาเข็ม สูงจากพื้นดินประมาณ ๒ เมตร มีประตู ๗๒ บาน ภายในตกแต่งเสมือนครั้งที่เจ้าผู้ครองนครยังมีชีวิตอยู่ พร้อมจัดแสดงเครื่องใช้และนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในสมัยนั้น

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:
 • อีเมล์:

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ (ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์)

(แหล่งท่องเที่ยวเมืองและชุมชน) กลุ่มชาวบ้านที่เห็นคุณค่าของธรรมชาติ วิถีชีวิตความเป็นบ้านริมน้ำ จึงได้รวบรวม และรื้อฟื้นเอกลักษณ์ท้องถิ่นให้กลับมาอีกครั้ง โดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสกิจกรรมในชุมชน ในรูปแบบฐานการเรียนรู้จากภูมิปัญญาชุมชน ดังนี้ กิจกรรมน้ำตาลมะพร้าว กิจกรรมการทำจักรสานใบมะพร้าว กิจกรรมทำขนมไทย และกิจกรรมล่องเรือชมวิถีชีวิตบ้านริมสองฝั่ง คลองผีหลอก กับ บ้านเรือนไทยโบราณ พิธีลอยอังคารพร้อมสัมผัสกับรสชาติอาหาร แบบไทยๆ พื้นบ้าน เช่น น้ำพริกปลาทู ผักต้ม แกงขี้เหล็ก แกงยอดมะขาม ที่หารับประทานได้ยากในปัจจุบัน

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:

กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนพระบาทห้วยต้ม

(แหล่งท่องเที่ยวเมืองและชุมชน) ชุมชนพระบาทห้วยต้ม เป็นชุมชนปกาเกอะญอซึ่งดั้งเดิมอพยพมาพร้อมครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ใช้ชีวิตแบบพอเพียงและเคร่งครัดในพระพุทธศาสนา รับประทานอาหารมังสวิรัติ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในชุมชน ได้แก่ วัดพระบาทห้วยต้ม และพระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย ซึ่งจำลองแบบมาจากพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ประเทศเมียนมาร์ รวมทั้งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การย้อมผ้าสีธรรมชาติ การทอผ้าด้วยกี่เอว การทำเครื่องเงินขึ้นรูปด้วยมือ ที่มีลวดลายสะท้อนชีวิตของชนเผ่า การตีมีด ตลอดจนเรียนรู้สถาปัตยกรรมล้านนาและวิถีดั้งเดิมของชุมชนด้วย

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:
 • เว็บไซต์:

กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านห้วยตองก๊อ

(แหล่งท่องเที่ยวเมืองและชุมชน) ชุมชนห้วยตองก๊อ เป็นชุมชนกะเหรี่ยงชาวปกาเกอะญอ นับถือศาสนาพุทธ มีวิถีชีวิตเรียบง่าย อาชีพหลักคือ การทำนาขั้นบันได การตีมีด เลี้ยงสัตว์ ทำผ้าทอมือโดยใช้สีจากวัตถุดิบธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีเส้นทาง เดินศึกษาธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ น้ำตกตองก๊อ ซึ่งมีความสูงประมาณ ๑๕๐ เมตร และน้ำตกห้วยปูลิงด้วย สำหรับประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน คือ การมัดมือ ซึ่งจะปฏิบัติกันช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี เพื่อให้หนุ่มสาวที่ไปทำงานต่างถิ่นได้กลับมาพร้อมหน้ากัน

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:
 • อีเมล์:

Flying Hanuman (บริษัท สกายเทร็คแอดเวนเจอร์ส จำกัด)

(แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและนิเวศวิทยา) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แนวผจญภัยแบบใหม่ นักท่องเที่ยวสามารถชมทัศนียภาพของธรรมชาติพร้อมความตื่นเต้นบนที่สูงของกิจกรรมโหนสลิงโดยใช้อุปกรณ์เฉพาะทาง ที่สำคัญเป็นกิจกรรมที่ไม่ทำลายระบบนิเวศน์

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ช้างดึกดำบรรพ์ และ ไดโนเสาร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

(แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม) เป็นพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินขนาดใหญ่ของเอเชียและเป็น ๑ ใน ๗ แห่งของโลก (๔ แห่งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ๑ แห่งอยู่ในประเทศกรีซ และ ๑ แห่งอยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เน้นไม้กลายเป็นหินของจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะลักษณะเด่นพิเศษที่แตกต่างจากจังหวัดอื่น ๓ ประการ คือ ๑ ไม้กลายเป็นอัญมณี ๒ ไม้กลายเป็นหินวงปาล์ม และ ๓ ไม้กลายเป็นหินหลากหลายอายุ

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

(แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและนิเวศวิทยา) ศูนย์การเรียนรู้แห่งประสบการณ์ ที่มีทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภูมิประเทศเอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบการเล่นมีสิ่งหลากหลาย แปลกใหม่ เหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย ถ่ายทอดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนเล็กๆ

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:

ริบลีส์ เวิลด์ พัทยา บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

(แหล่งท่องเที่ยวเมืองและชุมชน) แหล่งนันทนาการที่นำเสนอความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “หนึ่งเดียวในประเทศไทย” พิพิธภัณฑ์ ริบลีส์ เชื่อหรือไม่ การผจญภัยในโกดังเก็บศพ โรงภาพยนตร์แห่งอนาคตในระบบ ๔ มิติ มหัศจรรย์เขาวงกต หุ่นขี้ผึ้ง หลุยส์ ทุสโซด์ส แว๊กซ์ "Scream in The Dark" บอลลูนยักษ์ และ The Vault : Laser Maze Challenge โดยสอดแทรกความรู้และความสนุกสนานไว้ได้อย่างลงตัว

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์: