องค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว


รางวัลยอดเยี่ยม

รางวัลดีเด่น

แหลมสักโมเดล หนทางสร้างความสุข

(องค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลแหลมสัก เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว เป็นแหล่งรวมของสามวัฒนธรรม คือ ไทยพุทธ ไทยมุสลิม และไทยเชื้อสายจีน ผสมผสานจนกลายเป็นสังคม“บาบ๋า ย่าหยา” มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่าร้อยปี เป็นวิถีวัฒนธรรมที่แตกต่าง แต่ไม่แตกแยก วิสาหกิจเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการพัฒนาชุมชนในเครือข่าย ให้มีการทำงานร่วมกัน ให้เกิดความเข้มแข็ง มีการขับเคลื่อนแนวคิดด้านการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับคนรุ่นหลัง

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:
 • เว็บไซต์:

การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (องค์กรสาธารณประโยชน์)

(องค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการทำงานโดยการเตรียมความพร้อมชุมชน โดยใช้กระบวนการการจัดการท่องเที่ยวโดยองค์กรชุมชน (CBT) เพื่อป้องกันผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยชุมชนคาดหวังว่าการท่องเที่ยวจะเป็นสะพาน ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวจะเป็นกระบอกเสียงให้กับชุมชนในการบอกเล่าเรื่องราวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และวิถีชุมชน ต่อคนภายนอก

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:
 • อีเมล์:
 • เว็บไซต์:

โครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข

(องค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ เริ่มจากกลุ่มคนในภาคการท่องเที่ยว ภาคสาธารณสุข และภาคการศึกษา ที่มีแนวคิดและห่วงใยเรื่องสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะด้านสุขภาวะของคนเชียงราย จึงมีการดำเนินงานภายใต้โครงการ “อาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข”การทำงานเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของห่วงโซ่อุปทานอาหารปลอดภัย ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และใช้ศักยภาพของจังหวัดเชียงราย ในเรื่องท่องเที่ยว และการเกษตร มาช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะของคนในจังหวัดเชียงราย

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:

งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว

(องค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศบาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ระหว่างวันที่ 5-15 เมษายนของทุกปี มีการจัดโซนกิจกรรม คือ โซนวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ บริเวณบึงแก่นนคร และโซนกิจกรรมตามสมัยนิยม บริเวณถนนข้าวเหนียว-ถนนศรีจันทร์ ทั้งนี้เทศบาลได้มีนโยบายผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองแห่งอีเว้นท์ซิตี้ ภายใต้แนวคิดสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และสร้างพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัด ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:

เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดชุมพร

(องค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร ซึ่งปณิธานร่วมของสมาชิกเครือข่ายฯ เพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวางทิศทางเกษตรอินทรีย์ เพื่อประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ระหว่างสมาชิกเครือข่ายฯ รวมทั้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้าใจด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้เกิดความยั่งยืนแก่ชุมชนสมาชิก

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:
 • เว็บไซต์:

หอศิลป์พุทธะ

(องค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) หอศิลป์พุทธะ เป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิธรรมสภา บันลือธรรม เป็นสถานที่แสดงนิทรรศการด้านพุทธศิลป์ พร้อมเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ภิกษุสามเณร เพื่อสนับสนุนการศึกษาพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สำคัญในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ โดยมีวิสัย ทัศน์เป็นองค์กรเอกชนชาวพุทธที่ส่งเสริมกิจกรรมและสนับสนุนกิจการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยความถูก ต้องและเพื่อความมั่นคงสืบไป

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:

การท่องเที่ยวชุมชนบ้านเกาะเกิด

(องค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอายุวัฒนะ ได้มีการจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านเกาะเกิด โดยดำเนินการในลักษณะของกลุ่มชุมชน ประกอบด้วยผู้นำกลุ่มร่วมกับสมาชิกในชุมชนร่วมกันบริหารจัดการและเป็นเจ้าของกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนร่วมกัน สมาชิกมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติรวมไปถึงประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีต่อส่วนรวม มีการจัดบ้านพักเป็นโฮมสเตย์และมีกิจกรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวบ้าน

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:
 • อีเมล์:
 • เว็บไซต์:

มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต

(องค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มีการดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม โดยอาศัยความร่วมมือทั้งภายในองค์กร ภาครัฐและเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรเครือข่ายฯ โดยทำหน้าที่เป็นฝ่ายวิชา การและเลขานุการ รวมทั้งเป็นผู้ประสานหลักระหว่างชุมชนและสมาชิก เพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวทำให้เกิดการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย เพื่อให้ประโยชน์เกิดแก่ชุมชนท้องถิ่น ทั้งในด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และก่อให้เกิดรายได้

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:

มาระยอง ลองไปประแส ฮิ

(องค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) เทศบาลตำบลปากน้ำประแสได้ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาคมท้องถิ่น ในการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น ให้เหมาะสมกับยุคโลกาภิวัตน์ โดยเน้นถึงเครื่องมือในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ บูรณาการกับต้นทุนที่มีอยู่เดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุด และได้เห็นว่าปากน้ำประแสมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมี วัฒนธรรมประเพณีที่ไม่เหมือนใคร ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและแตกต่างจากชุมชนอื่น จึงให้ความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:
 • อีเมล์:
 • เว็บไซต์:

โรงเรียนพิมายวิทยาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

(องค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) โรงเรียนพิมายวิทยาตั้งอยู่ในชุมชนที่เป็นแหล่งอารยธรรมมีโบราณสถานสำคัญ ได้แก่ ปราสาทหินพิมาย ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ โรงเรียนพิมายวิทยาได้เล่งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนนักเรียนให้มีจิตสำนึกอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว แหล่งโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมในชุมชน เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:

โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนด้านการท่องเที่ยวบนพื้นสูง

(องค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง โดยโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการด้านการท่องเที่ยวร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง ได้เข้ามาร่วมส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมกระบวนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนกระบวน การจัดทำแผนและพัฒนาเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาต่อยอดด้านประชาสัมพันธ์และการตลาด

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:
 • อีเมล์:

ประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์

(องค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่ตระหนักถึงด้านประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว นำมาประยุกต์ ดัดแปลง ตามความเชื่อและศรัทธาต่อองค์พระพุทธมหาธรรมราชาและประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ซึ่งเป็นงานประเพณีที่ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์จัดสืบสานเป็นประจำทุกปี โดยถือเอาวันสารทไทย ซึ่งตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 ของทุกปี และร่วมพัฒนารูปแบบการจัดงานให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์: