องค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว


รางวัลยอดเยี่ยมรางวัลดีเด่น

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร (โครงการส่งเสริมสร้างสรรค์ร่วมกันรักษ์สิ่งแวดล้อม ถนอมแหล่งท่องเที่ยว)

แหล่งเรียนรู้เชิงท่องเที่ยวผ่านการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงไปสู่แหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น โดยมีการจัดโปรแกรมการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น เช่น กิจกรรมปลูกป่าชายเลน กิจกรรมทำเกลือหอม,กิจกรรมศึกษาการทำน้ำตาลสดที่บ้านหิ่งห้อย,กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ร่วมกับศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร,กิจกรรมศึกษาดูงานที่หมู่บ้านเบญจรงค์บ้านดอนไก่ดี ตลอดจนจัดนิทรรศการเคลื่อนที่เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินงานสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่ จัดทำ“โครงการกินขนม ชมแม่น้ำ ตามรอยวีรชน” มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางน้ำ พื้นที่หลักทางการท่องเที่ยว คือตลาดศาลเจ้าโรงทองซึ่งเป็นตลาดชุมชนเก่าร้อยกว่าปี มีวัดนางในธัมมิการามซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อนุ่ม และอนุสาวรีย์ นายดอก-นายแก้ว วีรชนคนกล้าแห่งเมืองวิเศษไชยชาญ

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:
 • อีเมล์:

งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑,๐๐๐ ดวง

เทศบาลเมืองตาก ได้ดำเนินโครงการส่งเสริม “ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง” ซึ่งเป็นประเพณีที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำกะลาตาเดียวซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ มาทำเป็นกระทงลอยต่อกันในลำน้ำปิงเกิดเป็นสายสวยงาม มากกว่า ๑๕ ปี โดยได้คำนึงถึงการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและปลูกฝังให้คนในท้องถิ่นอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในพื้นที่เมืองเก่าเชียงใหม่ โดยได้ขยายความความร่วมมือออกไปยังภาคีเครือข่ายในนามของโครงการฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ พัฒนาพื้นที่ห้องสมุด พื้นที่บ้านให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ และได้ร่วมมือกับภาคีอื่นๆในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตของชาวล้านนาโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:

สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำประแส จังหวัดระยอง

เทศบาลตำบลปากน้ำประแส ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ประวัติศาสตร์ของพื้นที่เป็นเมืองท่าสำคัญของชายฝั่งทะเลตะวันออก ตลอดจนวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ จึงได้ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ มีการพัฒนาพื้นที่ และสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการซึ่งเป็นการต่อยอดสู่ความยั่งยืนและเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:

เทศบาลตำบลบ้านเชียง องค์กรส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

เทศบาลตำบลบ้านเชียง ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ประชาชนมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้ เทศบาลตำบลบ้านเชียง ได้เชื่อมโยงเรื่องการท่องเที่ยวกับกลุ่มอาชีพที่ทางเทศบาลได้จัดตั้งขึ้น โดยจัดเส้นทางเชื่อมโยงและมีกิจกรรมหลายๆ กิจกรรมที่ส่งเสริมและสอดคล้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีการสนับสนุนด้านการลงทุนในกลุ่มต่างๆ ส่งเสริมศูนย์ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวจัดระบบข้อมูล มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น ผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารท้องถิ่น กลุ่มทอผ้า เป็นต้น

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:

โรงเรียนพิมายวิทยาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

โรงเรียนพิมายวิทยา เป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในชุมชนที่เป็นแหล่งอารยธรรมขอม โดยมีความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถาน โดยทางโรงเรียนพิมายวิทยา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มีเจ้าบ้านที่ดีในการนำชมแหล่งอารยธรรม จนกลายเป็นเอกลักษณ์และสร้างรายได้ให้แก่นักเรียน และชุมชนในท้องถิ่น

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ดำเนินงานให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่โดยจัดหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ส่งเสริมและการสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนท้องถิ่น มีใจบริการและสร้างสัมพันธ์ที่ดี กับนักท่องเที่ยว พัฒนาศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้มีความทันสมัย มีความพร้อมในการช่วยเหลือโดยมีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร (มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตจังหวัดชุมพร ได้ดำเนินงานสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวในลักษณะของการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ มีกิจกรรมที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย อาทิ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีการฝึกจัดนำเที่ยวเชิงนิเวศโดยมีการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียง และพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:

หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ

หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าและวิจัยข้อมูลทางประวัติศาสตร์ สังคมและวิถีชีวิต เป็นแหล่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง โดยมีต้นทุนทางสังคมที่หลากหลายมีการจัดตั้งและสร้างกลไก โครงสร้างการบริหารจัดการชัดเจนและดำเนินบทบาทเป็นผู้นำเครือข่ายแหล่งความรู้และแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี นำวิถีพุทธมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธภาพ

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:
 • เว็บไซต์:

วัดไทยสามัคคี จังหวัดตาก

วัดไทยสามัคคี โดยเป็นวัดที่มีความงดงามในด้านประติมากรรมและสถาปัตยกรรมตามแบบล้านนา ตลอดจนมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตชาวบ้าน เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนำร่อง กิจกรรมท่องเที่ยวที่วัดไทยสามัคคี ได้แก่ การกราบนมัสการพระเจ้าทันใจ กราบรอยพระพุทธบาทจำลอง และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โฮงหลวง ซึ่งเป็นที่จัดแสดงผลงานเกี่ยวกับของเก่าของสะสมท้องถิ่นที่หาดูได้ยาก และจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์ คือ ไม้แกะสลัก โดยพิพิธภัณฑ์มีการเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่ ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:
 • เว็บไซต์:

เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดชุมพร

เป็นองค์กรที่เน้นการประสานงานความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกเครือข่ายในการบริหารจัดการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยดำเนินกิจกรรมในลักษณะของการเรียนรู้ชุมชน การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มีนวัตกรรมการบริหารในการสร้างเครือข่าย มีการกระจายนักท่องเที่ยวไปยังชุมชนที่เป็นเครือข่ายทั้ง ๒๑ ชุมชน เชื่อมโยงการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับชุมชนและจังหวัด มีแผนรองรับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:
 • เว็บไซต์: