รายการนำเที่ยว


รางวัลยอดเยี่ยม

รางวัลดีเด่น

4 in 1 Half Day Safari

เป็นรายการนำเที่ยวที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาจำกัด ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และร่วมกิจกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย ประกอบกับการบริหารจัดการที่มีคุณภาพในเชิงการตลาดถือได้ว่าดำเนินการด้านการตลาดได้เหมาะสมเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:

ตามรอยเส้นทางกู้แผ่นดินสยาม สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เป็นรายการนำเที่ยวที่มุ่งเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความรุ่งเรืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยกรุงธนบุรี ถือว่าเป็นรายการนำเที่ยวที่มีความคิดสร้างสรรค์ในอันที่จะให้ประชาชนคนไทยรวมถึงเยาวชนไทยมีจิตสำนึกในการรักและหวงแหนประเทศชาติ ประกอบกับการบริหารจัดการนำเที่ยวได้อย่างมาตรฐาน ทั้งด้านการบริการและมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสม

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:

ทัวร์เมิงไต (Community Based Cultural Exchange and Volunteer Trip)

เป็นรายการนำเที่ยวที่บริหารจัดการในรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นกลุ่มเยาวชนจากสถาบันการศึกษา รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมประกอบกับให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินรายการนำเที่ยวได้อย่างเหมาะสม

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:

ตำนานพญานาคลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น

เป็นรายการนำเที่ยวที่สอดคล้องกับชื่อผลงาน มีความน่าสนใจทั้งในเรื่อง ความเชื่อ ความศรัทธาของท้องถิ่น วิถีชีวิตวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา อีกทั้งการจัดรายการนำเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทั้งได้สัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม นอกจากนั้นการบริหารจัดการรายการนำเที่ยวรวมถึงการทำหน้าที่มัคคุเทศก์มีความเหมาะสม

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:

เส้นทางสะบายดี อุดรธานี-หนองคาย-พายเรือ-มุดถ้ำ-นั่งรถอีแต๊ก Unseen Thailand

เป็นรายการนำเที่ยวที่มีความสมบูรณ์ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และธรรมชาติ ผู้ส่งผลงานมีความตั้งใจในการจัดการนำเที่ยว มีความพร้อมและเชี่ยวชาญในเส้นทาง รวมถึงการแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี กรณีสาเหตุเกิดจากธรรมชาติที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:

ล่องแก่งหนานมดแดง

เป็นรายการนำเที่ยวกึ่งผจญภัยที่มีความหลากหลาย ทั้งการล่องแก่ง ปีนถ้ำ สัมผัสธรรมชาติเพื่อสุขภาพ การบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน โดยที่ผู้ส่งผลงานมีความตั้งใจ มีความคิดสร้างสรรค์ ประกอบกับการบริหารจัดการที่ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมมีรายได้ ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นทุกวัยได้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยกันดูแลในอันที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดี รวมถึงสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติให้คงไว้อย่างยั่งยืน

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:

เที่ยวขนอม นอนขนอม ชมโลมาสีชมพู

เป็นรายการนำเที่ยวที่สร้างจิตสำนึกแก่นักท่องเที่ยวด้านการอนุรักษ์และท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ จุดเด่นคือให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เรื่องของการอนุรักษ์ปลูกหญ้าทะเล มัคคุเทศก์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นรายการนำเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตของภาคใต้ อีกทั้งนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงาม

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:

การท่องเที่ยวเพื่อการค้นคว้าและเรียนรู้ (บริษัท เอเออี ออลเอเชีย เอ็กซ์คลูซีฟ)

เป็นรายการนำเที่ยวสำหรับกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวคุณภาพ นำเสนอความเป็น “อีสาน” แหล่งเรียนรู้อู่อารยะธรรม นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศสามารถสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของชาวอีสานได้เป็นอย่างดี รวมถึงการได้ชื่นชมแหล่งท่องเที่ยวทั้งเชิงประวัติศาสตร์ ธรรมชาติที่สวยงามของประเทศไทย ประกอบกับการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการรายการนำเที่ยว การบริการต่างๆ มีคุณภาพได้มาตรฐาน

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:

Thailand Family Adventure

เป็นรายการนำเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ด้วยการเดินทางด้วยพาหนะที่เป็นสาธารณะในชีวิตประจำวันของคนไทย หลากหลายรูปแบบทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ตลอดจนมีแนวคิดริเริ่มเพื่อสร้างทัศนคติต่อการชมธรรมชาติ ชีวิตของ “ช้าง” การให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศได้เป็นอาสาสมัครในการดูแลเลี้ยงช้าง ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้ ความเข้าใจ สายสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับช้างตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:

อยุธยา แฟมิลี่ ไซคลิ่ง แอนด์ ครูยซ์

เป็นรายการนำเที่ยวที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศที่เดินทางมาเป็นครอบครัว นำเสนอเส้นทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกในประเทศไทย นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยสองฝากฝั่งแม่น้ำ รวมถึงให้นักท่องเที่ยวร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการบริการในรูปแบบครอบครัวทุกรุ่นทุกวัยได้อย่างเหมาะสม

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:

Fly Fishing Project

เป็นรายการนำเที่ยวที่สร้างสรรค์และนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในกิจกรรมนี้โดยเฉพาะ เกิดการเรียนรู้และหาประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว เกิดความเข้าใจในบริบทของชุมชน และความเป็นเอกลักษณ์ของสังคมท้องถิ่น เพื่อก่อให้เกิดความรักและความภูมิใจอีกทั้งกระตุ้นให้ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์คุณค่าของชุมชนในทิศทางที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์:
 • เว็บไซต์:

โปรแกรมดำน้ำแบบ 1 วัน

เป็นรายการนำเที่ยวที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวที่มีความชื่นชอบในกิจกรรมดำน้ำ มีระบบการบริหารจัดการรวมถึงการบริการที่มีความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานดีเยี่ยมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ทำให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศหลงใหลในความสวยงามของท้องทะเลไทย ก่อให้เกิดความประทับใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย อีกทั้งเป็นการสร้างสรรค์ชื่อเสียงให้แก่ประเทศอีกทางหนึ่ง

 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์: